zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novelizace prováděcích právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší a vztah k výkonu IPPC

23.05.2006
Ovzduší
Legislativa
IPPC
Novelizace prováděcích právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší a vztah k výkonu IPPC
Výkonu agendy IPPC se poměrně významně mohou dotknout změny v oblasti legislativy na ochranu ovzduší, a to zejména v oblasti problematiky pachu.
Integrovaná povolení totiž často obsahují tzv. pachový limit coby jednu ze závazných podmínek.

Výkonu agendy IPPC se poměrně významně mohou dotknout změny v oblasti legislativy na ochranu ovzduší, a to zejména v oblasti problematiky pachu. Integrovaná povolení totiž často obsahují tzv. pachový limit coby jednu ze závazných podmínek. V prováděcí legislativě ochrany ovzduší však dochází k určitým změnám ve vazbě k plnění povinností ohledně pachu a dále v oblasti kategorizace zdrojů pro účely nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

  1. Podle § 9 odst. 4 zákona č. 86/200 2 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) krajský úřad na žádost provozovatele, z vlastního podnětu nebo na návrh inspekce vymezí rozhodnutím znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnění obecných emisních limitů. Tam, kde úřad stanoví u vybraných zdrojů uvedených v příloze č. 8 vyhlášky č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, v rozhodnutí emisní limity pro pachové látky , platí povinnost provést autorizované měření emisí pachových látek do 4 let ode dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 356/2002 Sb. (tj. do srpna 2006).

Nicméně na základě připravované novely vyhlášky č. 356/2002 Sb. a nové pachové vyhlášky, do níž budou přesunuty otázky pachu, dojde ke zrušení pachových limitů a ke změnám v povinnosti měření (původní termín dle vyhlášky bude zrušen). Účinnost změn je nastavena k červenci 2006 (tak, aby měření k srpnu 2006 nebylo povinné), ale vše závisí na průběhu legislativního procesu.

Již vydaná integrovaná povolení však obsahují tuto podmínku (pachový limit a povinnost měření) v závazných podmínkách, přičemž nová legislativa sama o sobě nemůže zasáhnout do vydaných integrovaných povolení. Změna závazných podmínek je možná pouze změnou integrovaného povolení, která je vázána na kontrolu provedenou úřadem a změnu standardů na základě nové legislativy v ochraně životního prostředí. V tomto směru je zjevné, že změna integrovaného povolení nebude moci předběhnout novelizovaný prováděcí předpis v ochraně ovzduší. Integrovaná povolení tak budou obsahovat prakticky nepřiměřeně přísný požadavek (pachový limit).

V tom směru, aby tento stav nebyl na úkor provozovatelů (neboť se jedná o legislativní změny, které sám provozovatel nemůže ovlivnit a integrované povolení na ně nedokáže včas reagovat, resp. je nemůže předjímat), byla zahájena intenzívní spolupráce k přípravě na budoucí postup.

  1. K problematice kategorizace zařízení dle nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší lze konstatovat, že novela uvedeného nařízení směřuje k určité nápravě ve vztahu k IPPC.

V rámci novelizace (předpis je projednáván ve vnějším připomínkovém řízení) bude vypuštěna úprava, že všechna IPPC zařízení jsou generálně zvláště velkými zdroji. Napříště bude třeba zdroje zařazovat primárně podle vymezení v přílohách a pokud toto vymezení nebude dostačující, tak pak podle subsidiární úpravy kategorizace v § 2 uvedeného nařízení vlády.

V této oblasti by mělo dojít k vyjasnění a vyrovnání požadavků na IPPC zařízení s reálnými dopady na životní prostředí.

Zdroj: www.epravo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí