zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 17

11.04.2014
Voda
Firemní ekologie
Havárie
Chemické látky
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 17

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 39 odst. 8 a § 41 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodác...

Citace: 66/2014 Sb. Částka: 25/2014 Sb.
Na straně (od-do): 770-773 Rozeslána dne: 9. dubna 2014
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 27. března 2014 Datum účinnosti od: 1. září 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 254/2001 Sb.
Předpis mění: 450/2005 Sb.


66


VYHLÁŠKA


ze dne 27. března 2014,


kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování
a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 39 odst. 8 a § 41 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3a odst. 1 písm. b) se slova "není-li zkouška těsnosti prováděna podle ČSN EN 473," zrušují.

2. V § 3a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Při zpracování předpisu pro provedení zkoušky těsnosti podle odstavce 1 písm. b) lze využít dokumenty a části dokumentů zpracované podle jiných právních předpisů nebo pro vnitřní potřebu provozovatele, pokud odpovídají svým obsahem požadavkům podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. V předpisu pro provedení zkoušky těsnosti odborně způsobilá osoba uvede odkazy na tyto dokumenty.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 3a odst. 3 písm. b) se slova "podle bodu 1" nahrazují slovy "podle písmene a)".

4. V § 4 se za slova "v příloze" doplňují slova "č. 2".

5. V § 5 odst. 3 písmeno b) zní:


"b) seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, včetně jejich průměrného a nejvyššího množství; identifikační údaje a bezpečnostní list závadných látek nebo identifikační list nebezpečného odpadu nebo odkazy na dokumentaci uživatele, ve které jsou tyto údaje a listy na vyžádání vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí k dispozici; v případě, že není bezpečnostní list závadných látek nebo identifikační list nebezpečného odpadu k dispozici, uvedou se vlastnosti těchto látek nebo odpadu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,".


6. V § 6a odst. 1 se slova "podle § 3a odst. 2 písm. a) a b)" nahrazují slovy "podle § 3a odst. 3 písm. a) a b)".

7. V § 6a odst. 2 písmeno b) zní:


"b) vzdělání a praxi v rozsahu:


1. vysokoškolského vzdělání v oblasti technických věd a technologií se zaměřením na vodní stavby, hydrogeologii, hydrochemii nebo vysokoškolské vzdělání v oblasti strojírenství, stavebnictví nebo chemické technologie a minimálně jeden rok praxe v oboru,


2. středního vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti strojírenství, stavebnictví nebo chemické technologie a minimálně tři roky praxe v oboru, nebo


3. středního vzdělání s výučním listem a minimálně šest let praxe v oblasti strojírenství, strojírenská výroba, chemické technologie nebo stavebnictví,".


8. V § 6a odstavec 3 zní:

"(3) Pro provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem podle § 3a odst. 3 písm. b) bodu 2 musí mít odborně způsobilá osoba vysokoškolské vzdělání v oblasti technických věd se zaměřením na hydrogeologii nebo hydrochemii a musí být držitelem osvědčení k vyhodnocování výsledků geologických prací v oboru hydrogeologie nebo sanační geologie; pro zkoušky těsnosti náhradním způsobem podle § 3a odst. 3 písm. b) bodů 1, 3 a 4 musí mít odborně způsobilá osoba vzdělání podle § 6a odst. 2 písm. b).".

9. V § 6a odst. 4 se věta poslední zrušuje.

10. V příloze č. 1 se slova "podle § 3a odst. 2 písm. a)" nahrazují slovy "podle § 3a odst. 3 písm. a)".

11. V příloze č. 1 se slova "podle § 3a odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "podle § 3a odst. 3 písm. b)".

12. Nadpis přílohy č. 2 zní:


"Identifikační údaje a vlastnosti zvlášť nebezpečných
závadných látek, o nichž jejich uživatel vede podle § 39
odst. 6 vodního zákona záznamy, a vlastnosti závadných látek
a odpadu podle § 5 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.".

13. Příloha č. 3 zní:


"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 450/2005 Sb.

Formuláře čestných prohlášení pro provádění zkoušek těsnosti


(Formuláře nejsou v digitální podobě)".


Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí