zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poplatek za odpad je v Brně nespravedlivý. Každý musí zaplatit 670 korun, tvrdí M.Ander.

15.05.2014
Odpady
Poplatek za odpad je v Brně nespravedlivý. Každý musí zaplatit 670 korun, tvrdí M.Ander.

O 2680 korun víc vydá z rodinného rozpočtu čtyřčlenná rodina v Brně v květnu. Musí totiž zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu, který na osobu činní 670 korun. Částku, kterou Brno vybírá, kritizuje mnoho lidí i opozice. Například podle předsedy klubu zastupitelů Strany zelených v brněnském zastupitelstvu Martina Andera je poplatek za odpad vysoký a hlavně nespravedlivý.Lidé totiž v Brně nemohou výši poplatku ovlivnit. Mohou třídit papír, plasty a další odpady, ale za svoz toho, co je v popelnicích zaplatí stále 670 korun. "Schází tu finanční motivace k šetrnému chování. A právě proto je poplatek tak vysoký. Lidé, kterým kromě vlastního dobrého pocitu třídění nic nepřinese, jsou pak z principu k třídění vlažnější. A Brno tak zbytečně plýtvá potenciálem, který by mohl náklady města na odpady výrazně snížit," dodal Ander s tím, že současný systém je nespravedlivý k těm, kteří třídí nebo mají odpadu málo.

Poplatek za odpad v Brně - 670 korun, tedy o 5 korun méně než v loňském roce, musí každý obyvatel města zaplatit do konce května. Snížení poplatku o 5 korun oproti roku 2013 je dáno zejména snížením nákladů na odpadové hospodářství a navýšením počtu poplatníků cizinců a vlastníků některých nemovitostí. V předchozích letech od roku 2002 platili Brňané za odpad 493 korun a od roku 2003 500 korun.

Poznámka: Pro vysvětlení, co se platí za třídění odpadu ze strany společnosti EKO-KOM městům a obcím:

Příklad výpočtu odměny

Společnost EKO-KOM, a.s. hradí obcím náklady spojené s tříděným sběrem obalové složky komunálních využitelných odpadů. Odměny jsou vypočítávány na základě zasílaných čtvrtletních výkazů z obcí (nebo hromadných výkazů zasílaných svozovými firmami za jednotlivé obce)

Společnost EKO-KOM, a.s., dbá na to, aby žádná ze skupin obcí či měst nebyla při platbách znevýhodněná, proto jsou ve výpočtech zohledněny rozdílné náklady na sběr jednotlivých komodit, způsob sběru a také velikost obce.

Platby jsou prováděny za obalovou složku, nikoliv za celý vytříděný komunální odpad!

Množství obalů obsažených v tříděném komunálním odpadu se vypočítává z celkového množství vytříděných odpadů na základě standardů. Standardy jsou vytvořeny na základě výsledků státních programů Vědy a výzkumu VaV/720/2/00 Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu a SP/2f1/132/08 Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání. Součástí těchto projektů je i podrobná analýza skladby komunálních odpadů včetně zastoupení obalových komunálních odpadů na území ČR. Analýza se provádí pravidelně podle státem schválené metodiky. Standardy se každoročně aktualizují podle změn ve skladbě odpadů. Pro rok 2014 jsou stanoveny následující:

Papír 34 %
Plast 81 %
Sklo 99 %
Kovy 6 %
Nápojový karton 100 %

Odměna se skládá ze dvou částí. Jedná se o platbu za zajištění zpětného odběru (paušální sazba na obyvatele) a platbu za zajištění využití odpadů z obalů. Celková odměna pro obec se vypočítá:

Odměna za zajištění zpětného odběru je paušální odměnou závislou na počtu obyvatel trvale žijících v obci. Sazba odměny je pro rok 2014 ve výši 20 Kč/obyvatel/rok.

Většina finančních prostředků je směřována do odměny za zajištění využití odpadů z obalů, aby motivovala obce k rozvoji systému třídění odpadů. Tato část odměny je tvořena tzv. základní odměnou, motivačními bonusy a případně garanční složkou odměny.

Základní odměna se vypočítává z celkového množství vytříděných obalových odpadů a příslušné sazby pro jednotlivé komodity. Výše sazby závisí:

  • na velikosti obce podle počtu obyvatel (obce jsou rozděleny do 5 skupin), a to do 1 000 obyvatel, 1 001 až 2 000 obyvatel, 2 001 až 10 000 obyvatel, 10 001 až 80 000 obyvatel a nad 80 000 obyvatel;
  • na výtěžnosti tříděného sběru. Výtěžnost je počítána jako podíl součtu hmotností vytříděných komodit papír + plasty + sklo + nápojový karton z komunálního odpadu a počtu obyvatel obce. Do výtěžnosti nejsou započítávány vytříděné kovové odpady. Pro každou velikostní skupinu obcí jsou stanoveny tři výkonnostní hladiny výtěžnosti;
  • na způsobu zajištění sběrového systému - Veřejná sběrná síť (nádobový sběr, pytlový sběr organizovaný v rámci systému obce a Ostatní způsoby sběru (sběrné dvory, mobilní sběry, výkupny a další způsoby sběru v rámci systému obce).

Bonusové složky představují motivační část odměny. Umožňují reagovat na vývoj celého integrovaného systému nakládání s obalovými a komunálními odpady.

Bonusová složka = základní odměna x koeficient bonusové složky (v %)

Každý bonus se počítá zvlášť.

V roce 2014 jsou zavedeny následující bonusy:

  • Bonus za efektivitu využití sběrné sítě - Efektivita využití sběrné sítě je dána poměrem mezi množstvím vytříděných odpadů a obslouženým objemem sběrových nádob (ukazuje na míru naplněnosti a využití nádob).
  • Bonus na zajištění odděleného sběru kovových odpadů - Zajišťění odděleného sběru kovových odpadů ve sběrném dvoře, sběrném místě nebo mobilním sběrem organizovaným v rámci systému obce.
  • Bonus na vykazování prostřednictvím hromadného výkazu v obcích do 2 000 obyvatel - Hromadný výkaz zpracovaný Dodavatelem výkazů za minimálně dvě obce, vykazující množství komunálního odpadu, které obce sebraly, vytřídily a předaly k využití, a další informace za příslušné období. Informace v hromadném výkazu jsou podávány za jednotlivé obce.

Garanční složka odměny se uplatňuje pouze v případě vyhlášení garančního režimu pro konkrétní komoditu na úroveň obce. Uplatňuje se pouze na odpady, které byly předány dále k využití v garančním režimu. Garanční režim je fakultativním nástrojem systému EKO-KOM určený ke stabilizaci nakládání s konkrétním druhem obalových odpadů.

ZDROJ: ekokom.cz, www.centrumnews.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí