zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

24.11.2014
Ovzduší
Firemní ekologie
Klimatické změny
Legislativa
Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Citace: 257/2014 Sb. Částka: 107/2014 Sb.
Na straně (od-do): 3060-3062 Rozeslána dne: 19. listopadu 2014
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 22. října 2014 Datum účinnosti od: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Předpis mění: 383/2012 Sb.; 634/2004 Sb.; 253/2008 Sb.


257


ZÁKON


ze dne 22. října 2014,


kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, a další související zákony


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů


Čl. I

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, se mění takto:

1. V § 7 odstavce 5 až 7 znějí:

"(5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 je příjmem státního rozpočtu, a není-li stanoveno jinak, je účelově vázán na dodatečné financování činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií, snižování energetické náročnosti budov a zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na podporu vědy a výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na podporu úspor energie na straně spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a správou Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního letectví.

(6) Výnos z dražeb povolenek je účelově vázán nejvýše do částky 12 miliard Kč ročně nebo do částky vyšší, která se rovná 100 % z výnosu z dražeb povolenek pro provozovatele letadel a množství podle čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES z výnosu z dražeb povolenek pro provozovatele zařízení.

(7) Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu z dražeb povolenek jsou z 50 % realizovány prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a z 50 % prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.".

2. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: "Za rok 2013 je provozovatel letadla nebo osoba, která byla v předchozím roce provozovatelem letadla, povinen vyřadit povolenky do 30. dubna 2015.".

3. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: "Bezplatné povolenky na období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 se nepřidělí provozovateli letadla na lety na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropský hospodářský prostor a na lety mezi letištěm, které se nachází v některém z nejvzdálenějších regionů podle čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, a letištěm nacházejícím se v jiném regionu Evropského hospodářského prostoru.".

4. V § 11 odst. 4 se slova "rozhodnutí o autorizaci podle zákona o ochraně ovzduší15) (dále jen "autorizovaná osoba")" nahrazují slovy "osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů vydaného vnitrostátním akreditačním orgánem pověřeným podle zvláštního právního předpisu15) nebo akreditačním orgánem jiného členského státu Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie17) (dále jen "akreditovaná osoba")".

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

_______________________________________

"15) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".


5. V § 11 odst. 5 se za slovo "rozhodne" vkládají slova "z moci úřední".

6. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pokud ministerstvo zjistí, že provozovatel zařízení, u kterého došlo k rozsáhlému snížení kapacity zařízení nebo k částečnému ukončení provozu zařízení, nepředal ověřené údaje o zařízení stanovené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a bylo mu proto vydáno větší množství bezplatných povolenek, než na kolik měl nárok, vyzve provozovatele zařízení, aby ve lhůtě 15 dnů předal ověřené údaje o zařízení. Ministerstvo na základě ověřených údajů o zařízení a po schválení Komisí rozhodne z moci úřední o snížení množství bezplatných povolenek pro přidělení od roku následujícího po roce, v němž došlo k rozsáhlému snížení kapacity nebo k částečnému ukončení provozu zařízení, a o množství neoprávněně vydaných bezplatných povolenek, které má provozovatel zařízení vrátit na účet Evropské unie. Pokud provozovatel zařízení nepředá ověřené údaje o zařízení ve lhůtě 15 dnů, má se za to, že provoz zařízení byl v předešlém roce ukončen, a ministerstvo rozhodne o množství neoprávněně vydaných bezplatných povolenek, které má provozovatel zařízení vrátit na účet Evropské unie. Provozovatel zařízení vrátí neoprávněně vydané bezplatné povolenky na účet Evropské unie nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva.".

7. V § 15 odst. 4 se slovo "autorizovanou" nahrazuje slovem "akreditovanou" a slovo "autorizovaná" se nahrazuje slovem "akreditovaná".

8. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 26 zní: "Emise provozovatele letadla v celkovém ročním objemu nižším než 25 000 tun CO2 se považují za ověřené, pokud jsou stanoveny pomocí nástroje pro malé producenty emisí podle nařízení Komise (EU) č. 606/201026), do kterého organizace Eurocontrol doplnila údaje ze svého nástroje pro podporu systému obchodování s povolenkami.

______________________________________

26) Nařízení Komise (EU) č. 606/2010 ze dne 9. července 2010 o schválení zjednodušeného nástroje vytvořeného Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) pro odhad spotřeby paliva některých provozovatelů letadel s nízkými emisemi.".


9. V § 15 odst. 5 se za první větu vkládá věta, která zní: "Výkaz o množství emisí z letadla za rok 2013 a doklady o jeho ověření předloží provozovatel letadla ministerstvu do 31. března 2015.".

10. V § 15 odst. 6, § 21 odst. 1 písm. b) a § 22 odst. 1 písm. b) se slova "autorizovanou" nahrazují slovy "akreditovanou".

11. V § 16 odstavec 6 zní:

"(6) Provádění projektových činností povoluje ministerstvo. Ministerstvo povolí pouze provádění projektových činností, které jsou v souladu s rozhodnutími přijatými na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu a jejichž účastníci mají sídlo v zemi, která uzavřela mezinárodní dohodu týkající se těchto projektů nebo dohodu o propojení se systémem obchodování.".

12. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Ministerstvo nepovolí provádění projektových činností na území České republiky, které snižují nebo omezují emise z činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Ministerstvo povolí provádění projektových činností spočívajících ve výrobě hydroelektrické energie s výrobní kapacitou vyšší než 20 MW, pokud jsou v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.".

13. V § 18 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:


"d) v rozporu s § 11 odst. 7 nevrátí bezplatné povolenky na účet Evropské unie,".


Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

14. V § 18 odst. 2 písm. b) se slovo "g)" nahrazuje slovem "h)".

15. V § 18 odst. 2 písm. e) se slova "d), e) nebo f)." nahrazují slovy "e), f) nebo g),".

16. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno f), které zní:


"f) v částce 100 EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční index změny cen za každou povolenku, kterou provozovatel nevrátil v rozporu s § 11 odst. 7, jde-li o správní delikt podle písmene d); odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu české koruny k euru vyhlášenému Českou národní bankou21) pro den 30. dubna běžného roku.".


17. V § 20 odst. 2 se slova "k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna běžného roku Českou národní bankou21)" nahrazují slovy "české koruny k euru vyhlášenému Českou národní bankou21) pro den 30. dubna běžného roku".

18. V příloze č. 1 u činnosti "Letectví" se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena k) až m), která znějí:


"k) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 lety na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropský hospodářský prostor,


l) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 lety mezi letištěm, které se nachází v některém z nejvzdálenějších regionů podle čl. 349 Smlouvy o fungování EU, a letištěm nacházejícím se v jiném regionu Evropského hospodářského prostoru,


m) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 lety, jež by jinak spadaly pod tuto činnost, vykonávané provozovatelem neobchodní letecké dopravy, který uskuteční lety s celkovou roční produkcí emisí nižší než 1 000 tun za rok.".

ČÁST DRUHÁ


Změna zákona o správních poplatcích


Čl. II

V položce 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

Čl. III


Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ


Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu


Čl. IV

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:


"l) národní správce rejstříku obchodování s povolenkami podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů27) (dále jen "národní správce").


______________________________________

27) § 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.".


2. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:


"§ 29a


Zvláštní ustanovení o národním správci

(1) Národní správce uchovává informace o osobách s účtem v Rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, včetně smlouvy a dokladů předložených k otevření účtu a informací spojených s kontrolou klienta po dobu 10 let od ukončení příslušného obchodního vztahu.

(2) Národní správce dále


a) provádí kontrolu klienta podle § 9 v rozsahu odpovídajícím činnostem při zakládání účtu,


b) podává oznámení podezřelého obchodu podle § 18,


c) zavede a uplatňuje systém vnitřní kontroly a komunikace podle § 21 odst. 1,


d) určí kontaktní osobu podle § 22,


e) provádí školení zaměstnanců podle § 23,


f) plní informační povinnost podle § 24,


g) dodržuje povinnost mlčenlivosti podle § 38.".

ČÁST ČTVRTÁ


ÚČINNOST


Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí