zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Účastníci řízení podle zákona o ochraně ovzduší

16.01.2015
Ovzduší
Účastníci řízení podle zákona o ochraně ovzduší

Pro určení, kdo je účastníkem řízení podle zákona o ochraně ovzduší se použije obecná úprava účastenství obsažená v § 27 správního řádu...

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně ovzduší"), nevymezuje speciálně okruh účastníků řízení vedených podle tohoto zákona (na rozdíl od jiných zákonů v oblasti ochrany životního prostředí, jako např. zákon o integrované prevenci, zákon o ochraně přírody a krajiny, vodní zákon). Pro určení, kdo je účastníkem řízení podle zákona o ochraně ovzduší se proto plně použije obecná úprava účastenství obsažená v § 27 správního řádu.

Účastníky řízení podle zákona o ochraně ovzduší, např. v řízení týkajících se povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje, jsou tak

a) v řízení o žádosti: žadatel (např. v řízení o vydání povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší)

b) v řízení z moci úřední: dotčené osoby, kterým má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost (např. v řízení o změně povolení podle § 13 odst. 1).

c) účastníkem řízení (jak řízení vedeného na základě žádosti, tak řízení z moci úřední) je také každý, kdo může být rozhodnutím přímo dotčen ve svých právech nebo povinnostech.

Dotčenost v právech (např. právo vlastnické, právo na ochranu zdraví, právo na příznivé životní prostředí, právo na ochranu soukromí ad.) může být dána např. v případě vlastníků sousedních pozemků (viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. června 2009, sp. zn. 10 Ca 381/2007-113; nejedná se však pouze o bezprostřední ,,sousedy", ale o všechny, i vzdálenější ,,sousedy", kteří mohou být uskutečněním záměru dotčeni na svých právech) nebo v případě obce, v jejímž katastru má být stacionární zdroj znečišťování ovzduší provozován (a jejíž vlastnická práva k pozemkům a stavbám mohou být dotčena). Účastníkem je každý, jehož právo a právem chráněné zájmy by mohly být zasaženy, není podmínkou, aby skutečně došlo k zásahu (viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. října 2008, sp. zn. 8 As 47/2005 - 86). Účelem institutu účastníků totiž je, aby dotčené osoby měly příležitost svá práva v řízení hájit.

d) účastníky jsou také další osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Účastníky řízení podle zákona o ochraně ovzduší tak mohou být např.:

  • občanská sdružení (respektive spolky podle nového občanského zákoníku) na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  • místně příslušná jednotka občanského sdružení (tj. pobočné spolky) nebo obecně prospěšné společnosti, jejichž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů, nebo obec dotčená záměrem podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.


Za účastníka má být podle § 28 správního řádu v pochybnostech považován každý, kdo tvrdí, že jím je, dokud se neprokáže opak. O tom, zda taková osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, které oznámí pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí