zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třinec přistoupil k dohodě o rozvoji konceptu Smart city a Smart region v Moravskoslezském kraji

11.04.2016
Urbánní ekologie
Třinec přistoupil k dohodě o rozvoji konceptu Smart city a Smart region v Moravskoslezském kraji
Třinec chce být ,,chytré město

Zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Moravskoslezského kraje, Ostravy a Třince dnes podepsali dohodu o přistoupení Třince ke Společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) [1]. Tato deklarace, kterou zástupci zmíněných resortů podepsali spolu s Ostravou a Moravskoslezským krajem loni 22. července, je zaměřena na zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v tomto regionu.

,,Smart Cities [2] je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Pro MŽP představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. Proto vítáme zájem města Třince, který je v oblasti Smart city velmi aktivní. Vzhledem ke své velikosti může Třinec navíc inspirovat i další města v kraji," komentuje podpis memoranda náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a dodává, že memorandum o spolupráci na konceptu chytrého města s MŽP podepsalo na konci února i město Písek.

Cílem projektu chytrého regionu (Smart region) a chytrého města (Smart city) je zlepšit celkovou kvalitu života a životního prostředí jak v regionech ČR, tak i Evropy a podpora udržitelného rozvoje, obojí s pomocí konceptu chytrého města/regionu. ,,Ostrava je členem Paktu starostů a primátorů, který sdružuje evropská města s aktivitami směřujícími k omezení emisí CO2 do ovzduší. Toto členství významně souvisí s tím, že Ostrava chce být chytrým městem - Smart City. Naše město řeší problémy jednoduše a komunikuje o nich se svými občany, přičemž využívá moderní techniky a technologie. Být oním chytrým městem znamená řešení problémů a rozvoje města i s ohledem na vzdálenější budoucnost, abychom nezatěžovali životní prostředí, nezvyšovali nároky na rozpočet města a současně pracovali na tom, aby Ostrava byla co nejlepším místem pro život," řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Koncept chytrého města a chytrého regionu má tedy přispět zejména ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Ten stále patří mezi oblasti s nejvíce znečištěným ovzduším v ČR a Evropě a jeho obyvatele tak dlouhodobě trápí zhoršená kvalita života. Na území kraje jsou plošně překračovány imisní limity pro jemné prachové částice PM10 a PM2,5 a karcinogenní benzo(a)pyren [3], jejichž významným zdrojem je vedle emisí z lokálních topenišť i silniční doprava.

,,Jsem rád, že Moravskoslezský kraj stál v roce 2015 u samotného zrodu deklarace o spolupráci na přípravě konceptu Smart regionu a Smart city mezi krajem, městem Ostravou, ministerstvy životního prostředí a průmyslu a obchodu. Věřím, že v budoucnu bude náš kraj prvním opravdu ,,chytrým" regionem v Česku," říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje. ,,Mnoho šetrných aktivit realizujeme již dnes, ať už jde o snižování množství prachových částic v ovzduší díky kotlíkovým dotacím, rozšíření flotily služebních aut na alternativní pohony, energeticky úsporná opatření v budovách, které jsou ve vlastnictví kraje nebo zavedení elektronického nákupního systému pro korporaci 226 krajských příspěvkových organizací, čímž ročně ušetříme desítky milionů korun," dodává hejtman Miroslav Novák.

Konkrétní příspěvek města Třinec k naplňování cílů dnes podepsaného memoranda by měl spočívat zejména v oblasti dopravy, např. v podpoře využití vozidel s alternativním pohonem (elektrobusy) ve veřejné hromadné dopravě, včetně budování potřebné dobíjecí infrastruktury, vybudování a využití inteligentních systémů řízení dopravy, vzdělávání a osvětě v oblasti udržitelné dopravy, dále v podpoře cyklomobility i budování zelených ploch ve městě. Důležité bude rovněž sdílení dat a informací a zajištění expertního zapojení relevantních partnerů města Třinec do projektu.

,,O své město chceme pečovat nejen citem, ale i rozumem. Pro každou ze čtyř oblastí našeho konceptu - správu města, mobilitu, životní prostředí a informační technologie - máme zpracovaný souhrn provázaných investic a projektů. Chytré město pro nás znamená zavedení elektronických služeb a aplikací, sbírání, vyhodnocování zveřejňování dat o městě. Budeme podporovat investice do obnovitelných zdrojů, zelené infrastruktury a čistého ovzduší, elektromobilitu a další alternativní způsoby dopravy. To vše musí být podpořeno zavedením moderních systémů technologií," popsala třinecký koncept Smart city starostka města Věra Palkovská.

Poznámky:

[1] Materiál s názvem ,,Přistoupení ke Společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji" navazuje na dokument ,,Společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji" (dále jen deklarace). Deklarace byla uzavřena 22. 7. 2015 mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava. K přistoupení k deklaraci dochází na základě zájmu města Třinec veřejně se přihlásit ke konceptu Smart city/Smart region a spolupracovat na jeho rozvíjení se stávajícími signatáři dohody.

[2] Iniciativa EK Smart Cities and Communities

Vedle mezinárodních organizací (např. OECD Green Cities Programme) začlenila i EU koncept Smart Cities, který podporuje v rámci Strategického plánu energetických technologií (SET - Plan) prostřednictvím iniciativy Smart Cities and Communities. Ta je zaměřena na podporu měst a regionů s cílem snížit emise CO? do roku 2030 o 40 % v souladu se strategií 40-27-27. Snižování emisí je zaměřeno zejména na oblast dopravy, energetickou účinnost budov a využití nových technologií vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti a energetickým úsporám. Iniciativa má několik základních kroků, ke kterým patří: základní inventura emisí CO?, vypracování akčního plánu udržitelné energetiky, příprava konkrétních projektů, monitoring plnění závazků. Od členských států se očekává, že využijí konceptu Smart Cities k zapracování jeho odpovídajících priorit a témat do svých národních programů a připraví tak prostor pro financování jednotlivých opatření. Vedle financování z národních zdrojů jsou opatření v rámci iniciativy Smart Cities and Communities financována např. také z evropského programu Horizon 2020, v jehož rámci byly vyhlášeny již dvě výzvy konkrétně na podporu projektů z oblasti Smart Cities (uzávěrka druhé výzvy pro podávání projektů byla 5. května 2015).

V ČR je koncepce Smart Cities rozpracována v podobě Metodiky Konceptu inteligentních měst (projekt v rámci programu BETA Technologické agentury ČR), která má být návodem, jak k řešení inteligentního města přistupovat.

[3] Aktivity MŽP ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji:

1. Kotlíkové dotace pro občany ve všech krajích ČR

2. Výzvy z OPŽP 2007-2013 s 90% mírou dotace - průmyslové zdroje znečištění

3. Výzva OPŽP 2007-2013 - podpora alternativní dopravy

4. Nová zelená úsporám s dalším zvýhodněním 10 % pro MSK

5. Podpora ozdravných pobytů dětí

6. Dobrovolné dohody v MSK s průmyslovými podniky

7. Česko-polská spolupráce v oblasti ochrany ovzduší

8. Pracovní skupina MŽP pro řešení nevyhovující situace v MSK

9. Spolupráce se statutárním městem Ostrava

10. Podpora MŽP při zavádění nízkoemisních zón

11. Koncept chytrého regionu (Smart region) a chytrého města (Smart city) s prioritou zlepšit celkovou kvalitu života a životní prostředí v Moravskoslezském kraji

Příklad ,,chytrého města" - Vídeň

Rámcová strategie Vídně do roku 2050

o Snížení emisí CO2 z aktuálních 3,1 tuny na obyvatele na 1 tunu, tj. o 80 % (1990-2050)

o Energie: 50 % energie bude v roce 2050 vyráběno z obnovitelných zdrojů. Spotřeba primární energie klesne z 3 tis. na 2 tis. wattů na obyvatele.

o Mobilita: Snížení motorizované osobní dopravy ze současných 28 % na 15 % do roku 2030. Do roku 2050 budou všechna auta v zóně města s alternativním pohonem.

o Budovy: Snížení spotřeby energie na vytápění, chlazení a teplou vodu ročně o 1 % na obyvatele

o Inovace: Inovační trojúhelník Vídeň-Brno-Bratislava je jedním z nejperspektivnějších regionů Evropy. Podíl technologických produktů na vývozu vzroste ze současných 60 % na 80 %. Vídeň je jedním z pěti nejlepších výzkumných center na světě.

o Životní prostředí: Bude zachován podíl 50 % zelených ploch.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí