zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mýty a fakta o problému zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v České republice

06.05.2016
EIA
Legislativa
Mýty a fakta o problému zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v České republice

Okénko do historie právní úpravy zákona EIA v ČR aneb salámová metoda v praxi...

Červenec 2006 - zahájeno první infringementové řízení s ČR (řízení pro nesplnění povinností) pro nesoulad zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) s evropskou směrnicí, řízení zahájeno z důvodu nedostatečné, resp. chybné transpozice směrnice EIA do české legislativy, konkrétně kvůli nedostatečné možnosti soudního přezkumu procesu EIA a zohlednění jeho výsledku v povolovacích rozhodnutích

2009 - transpoziční novela zákona EIA, která umožnila obcím a spolkům působícím v oblasti životního prostředí soudní přezkum EIA, aniž by byly předchozími účastníky některého z povolovacích řízení (územního či stavebního), podle Evropské komise ale kvůli svým přechodným ustanovením neumožnila novela soudní přezkum u projektů, kterým již bylo vydáno rozhodnutí v některém z navazujících povolovacích řízení

Červen 2010 - Česká republika odsouzena u Soudního dvora EU za neplnění svých povinností

Listopad 2010 - Evropská komise s ČR zahájila v návaznosti na odsouzení ČR u Soudního dvora EU řízení o sankcích za porušení evropského práva a požaduje mimo jiné zavedení tzv. coherence stamp - ověřovací stanovisko EIA po navazujících řízeních

Leden 2012 - přijata tzv. užší novela zákona EIA, která umožňuje podat žalobu proti povolujícímu rozhodnutí i v případě, že proces EIA byl zahájen před účinností novely z roku 2009, novela zákona byla přijata s naprostým vědomím tehdejší české vlády, že Evropská komise sice ukončí infringementové (a tak i sankční) řízení vedené od roku 2006, ale zároveň bude s ČR okamžitě zahájeno nové řízení pro přetrvávající nesoulad českého zákona s EU směrnicí

Listopad 2012 - Komisí zastaveno infringementové řízení (zahájené v roce 2006)

Duben 2013 - Komisí zahájeno nové infringementové řízení, zejména pro nezávaznost stanoviska EIA, pro nedostatečnou účast veřejnosti v navazujících řízeních a pro nezajištění včasné a účinné soudní ochrany příslušníkům dotčené veřejnosti

Rok 2013 - příprava novely zákona EIA spočívající jen v zezávaznění stanoviska EIA a v rozšíření možnosti soudně se bránit proti stanovisku EIA

Leden 2014 - 8 dní před nástupem současné vlády - Evropská komise odmítá vznikající návrh novely a požaduje okamžitou a úplnou nápravu české legislativy ve všech bodech, kde nenaplňuje požadavky směrnice EIA

Za tohoto stavu, dne 29. ledna 2014, se Richard Brabec ujal funkce ministra životního prostředí.

Po tak dlouhém ignorování požadavků Evropské komise a odsouvání problému bylo jakékoliv vyjednávání s Evropskou komisí o ústupcích prakticky nemožné.

Během dvou měsíců února a března 2014 připravilo Ministerstvo životního prostředí novelu zákona EIA a stavebního zákona a harmonogram jeho přijetí s cílem přijmout novelu do 1 roku. V březnu byl tento návrh odeslán do Evropské komise i do mezirezortního připomínkového řízení. Přesto Evropská komise 8. dubna 2014 do ČR vzkázala, že po tak dlouhém čekání a dlouho trvající nedůvěře vyvolané kroky předchozích vlád posune Českou republiku do další fáze infringementového řízení, které pro ČR bude znamenat zastavení možnosti dočerpat finanční prostředky z evropských fondů v rámci programového období 2007-2013 (celkem byly ohroženy investice do dopravních a dalších infrastrukturních staveb ve výši až 100 mld. Kč, které nebyly schopné profinancovat opět předchozí vlády). Dále bylo ohroženo financování i mnoha jinak bezproblémových staveb, a to nejen státních, ale rovněž soukromých investorů. Správné provedení směrnice EIA navíc patřilo a patří mezi tzv. obecné předběžné podmínky pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů v programovém období 2014-2020. Zde se jednalo o částku cca 600 mld. Kč a Komise opakovaně podmínila možnost zahájení čerpání finančních prostředků v novém programovém období naplněním této předběžné podmínky. Byla to právě současná vláda, která tuto hrozbu odvrátila.

Nové vládě se v roce 2015 podařilo v PSP prosadit novelu zákona EIA, která zhojila všechny dosavadní výtky Evropské komise vůči České republice, a podařilo se jí i dojednat výjimku z opakování procesu EIA u projektů, které měly stanovisko vydané podle zákona 100/2001, zjednodušeně řečeno obvykle ne starší než 10 let. Ověřovací stanovisko potřebují získat pouze ty projekty, u kterých ještě probíhá nebo nebylo zahájeno některé z povolovacích řízení, územní nebo stavební řízení. V ČR tak mohou bez opakování nového procesu EIA běžet stovky projektů státních i soukromých investorů. Zároveň vláda vyjednala speciální postup pro ověření projektů postavených v rámci OP Doprava 2007-2013 a zajistila tak jejich profinancování z evropských zdrojů. Celkem se jednalo o 23 dopravních projektů za 50 miliard korun. V současné době je Komisí profinancováno 24 miliard.

Díky novele zákona EIA z roku 2015:

? Bylo zachráněno 100 mld. Kč z programového období 2007 - 2013

? Z toho dopravní projekty OP Doprava v hodnotě 45 mld. Kč

? Byla otevřena cesta k zahájení čerpání finančních prostředků z evropských fondů v programovém období 2014-2020 v hodnotě 600 mld. Kč.

? Díky vyjednané výjimce byly zachráněny projekty se stanovisky vydanými dle zákona č. 100/2001 Sb., tj. stovky projektů veřejných i soukromých investorů za stovky mld. Kč.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Kolik ještě nezrealizovaných projektů má v ČR stanovisko EIA vydané dle zákona 244/1992?

V ČR bylo podle zákona 244/1992 historicky vydáno 2292 stanovisek EIA. Patří sem i 98 dopravních projektů, jejichž investorem je stát. V současné době byla naprostá většina záměrů s těmito stanovisky zrealizována nebo od nich bylo ustoupeno. Vyjma právě dopravních staveb. Zezávaznění stanoviska je nutné pouze u těch projektů, u kterých ještě probíhá nebo nebylo zahájeno některé z povolovacích řízení, tj. územní nebo stavební řízení. V ČR bylo zatím o zezávaznění požádáno u 34 projektů.

Jak dlouho trvá v České republice výstavba silničního projektu, od EIA ke stavebnímu povolení?

Bohužel 15 i více let.

Kolik projektů bylo zachráněno díky současnou vládou vyjednané výjimce z opakování EIA pro projekty posouzené dle zákona 100/2001?

V České republice bylo historicky vydáno 1330 stanovisek EIA dle zákona 100/2001. Ověřovací stanovisko u projektů, které ještě nezískaly vydané stavební nebo územní rozhodnutí, bylo již Ministerstvem životního prostředí a krajskými úřady vydáno u 148 záměrů. 29 z nich je na dopravní projekty, 119 ostatních.

Kolika dopravních projektů se dotkne zdržení kvůli starému stanovisku EIA?

Maximálně celkem 10 projektů v letošním a příštím roce. Žádných dalších projektů se zdržení z důvodu starého stanoviska EIA nedotkne, neboť jednoduše nejsou připraveny k výstavbě, konkrétně k získání stavebního povolení.

MÝTY

V ČR se letos kvůli problémům se starými posudky EIA (dle zákona č. 244/1992 Sb) nebude stavět.

Všechny projekty, které byly podle ŘSD plánovány v letošním roce k realizaci, tzn., byly ve stavu připravenosti pro vydání stavebního povolení, již stavební povolení získaly a jsou realizovány.

Ve stavební sezóně 2017/2018 může reálně zdržení staveb dopadnout podle ministerstva dopravy na 10 silničních a dálničních staveb v hodnotě 65 miliard Kč. O těchto projektech bude ještě vyjednávat vláda v Evropské komisi.

Ostatní projekty nejsou připraveny k realizaci, chybí například zásady územního rozvoje (v JM kraji), územní rozhodnutí, výkupy pozemků, nebyly provedeny archeologické průzkumy. V případě opakování procesu EIA tak budou všechny procesy probíhat souběžně a nedojde ke zdržení těchto staveb z důvodů opakování procesu EIA.

Je ohroženo 140 mld. Kč na spolufinancování dopravních staveb z OP Doprava 2014-2020.

Bez přijetí novely zákona v roce 2015 by Česká republika nemohla zahájit čerpání dotací z programového období 2014-2020.

Ministerstvo dopravy připravilo tzv. záchranný plán, jehož součástí je využití evropských prostředků na jiné dopravní projekty. Možností je i realokace prostředků do jiných oblastí v roce 2018.

Současná vláda nevyjednala výjimku jako jiné státy a jednání současné vlády v Evropské komisi (zejména ministrů životního prostředí a dopravy) tak selhala

Při projednávání novely zákona v roce 2014 a 2015 požadovala Evropská komise díky 10 let trvajícím řízením pro nesoulad českého zákona EIA s evropskou legislativou zneplatnění všech již vydaných stanovisek EIA. Současná vláda na základě jednání s Komisí prosadila do zákona výjimku, která umožňuje ve lhůtě 30 dnů ověřovat stanoviska vydaná podle zákona EIA 100/2001 Sb. V ČR tak bezproblémově a bez zdržení běží stovky projektů soukromých i státních investorů. Zároveň v Evropě není žádný stát, který disponuje takovým množstvím stanovisek EIA starších než 15 let, snad kromě Slovenska, které bude muset rovněž pro dopravní stavby procesy EIA opakovat. Žádné jiné státy tudíž výjimky na platnost takto starých stanovisek vyjednávat ani nemusely. A platí, že o klíčových projektech se staršími stanovisky dál jedná vláda v Evropské komisi.

SEZNAMY

Současná vláda zachránila v roce 2014 tehdy nedočerpaných 100 miliard korun z EU fondů pro období 2007-2013. Patří sem i Evropskou komisí zatím proplacené velké projekty z Operačního programu Doprava 2007-2013 v hodnotě 24 miliard Kč.


1) Silnice I/57 Semetín - Bystřička, 1. stavba - 0,9 mld. Kč
2) Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora - 1,2 mld. Kč
3) I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava - 4,1 mld. Kč
4) Silnice I/38 Kolín, obchvat - 2,1 mld. Kč.
5) Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí - 1,3 mld. Kč
6) R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - 4,5 mld. Kč
7) Silnice I/37 Březhrad - Opatovice - 1,3 mld. Kč
8) Rekonstrukce žst. Olomouc - 1,3 mld. Kč
9) Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí - 0,7 mld. Kč
10) R6 Lubenec - Bošov - 1,7 mld. Kč
11) R 35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou - 1,8 mld. Kč
12) Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: Lahovice - Vestec - 3,8 mld. Kč
Příklady projektů, které díky výjimce dojednané současnou vládou v roce 2015, zatím získaly ověřovací stanovisko a mohou tak bez problémů a bez zdržení pokračovat v realizaci. Aktuálně bylo Ministerstvem životního prostředí a krajskými úřady vydáno 148 takových ověřovacích stanovisek.
1. Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Karviná, v dobývacích prostorech závodu ČSA v období 2011 - 2016
2. Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Lazy na období 2011 - 2015
3. Pokračování hornické činnosti Dolu ČSM na období 2009 - 2020
4. Postup SD a. s. - DNT v období 2014 - 2029
5. Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Darkov na období 2011 - 2020
6. Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové
7. R48 - MÚK Nošovice
8. Likvidace uranové činnosti v CHÚ Mydlovary
9. MORAVIA - VTL plynovod
10. Dálnice D3, stavba 0309, Bošilec - Úsilné
11. Plavební komora Bělov
12. Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice - Jaroměř
13. Rychlostní silnice R55, stavba 5507 Babice - Staré Město
14. V450 Výškov - Babylon - zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV
15. V451 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 400 kV
16. Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín
17. Rychlostní silnice R52 Pohořelice - Mikulov (Drasenhofen)
18. Pražský okruh - stavba 510 Satalice - Běchovice

Aktuální seznam zachráněných projektů s již vydaným ověřovacím stanoviskem

Číslo
Název záměru
1
Administrativně - obchodní areál Pankrác a.s., Praha 4
2
Areál pro výrobu živičných směsí k.ú. Třebovice
3
Bioplynová stanice Vanovice
4
Bobová dráha Čeladná
5
Bydlení Nad Přehradou I, Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy
6
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Praha 6, Praha 7
7
CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu
8
CTPark Brno, objekt G1
9
CTPark Ostrava Hrabová Objekt O3 - rozšíření
10
Čavyně - těžba písku
11
Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Záryby
12
Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Konárovice
13
Dálnice D1 stavba 01191 Starý Lískovec-Brno, jih; MÚK Brno, centrum
14
Dálnice D1 stavba 01191 Starý Lískovec-Brno, jih; MÚK Brno, jih
15
Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice - Jaroměř
16
Dálnice D3, stavba 0309, Bošilec - Úsilné
17
Dobývací prostor Dolní Olešnice
18
Dostavba mléčné farmy Drhovy 2
19
Dotěžení ložiska štěrkopísků a využití území po těžbě v pískovně Borek
20
Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník
21
Elektrizace trati vč. PEÚ Otrokovice - Zlín - Vizovice
22
Farma chovu dojnic Radostín nad Oslavou
23
GO s MORE Měď Povrly a.s.
24
Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald
25
Hobby market Kladno
26
Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III
27
Chomutov, výroba polystyrenových desek
28
Chornice - zahloubení lomu a jeho rozšíření
29
Chrtníky - zahloubení lomu
30
I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta
31
Instalace technologie výroby šroubů do haly KAMAX-Vesecko
32
Intenzifikace výroby hnojiv Lovochemie
33
Korchem Křenovice
34
Likvidace uranové činnosti na CHÚ Mydlovary
35
Logistický areál KAREKA
36
Ložisko granodioritu Studená - stanovení dobývacího prostoru
37
Modernizace areálu chovu skotu Veliš
38
Modernizace VÝR.- PE3 UNIPETROL Litvínov
39
Mondi Štětí a.s. - prodloužení vlečky
40
MORAVIA - VTL plynovod
41
MVE Hostěnice - Písty
42
Novostavba lakovny v areálu závodu W 15 RONAL v Jičíně
43
Novostavba parkoviště pro nemocnici Beroun
44
Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně výkonu do rozvodny Kočín
45
Obchodní centrum Aréna Plzeň
46
Obchodní centrum Slaný
47
Obchodní dům Kaufland Rožnov p. R.
48
Objekt pro plnění vody a most přes řeku Jizeru
49
Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech:
50
Optimalizace železniční trati Lysá n.L. - Praha Vysočany, 2. stavba
51
Otvírka nového ložiska kamene Plaňany 2
52
Pískovna Dolní Pertoltice
53
Pískovna Dubňany
54
Pískovna Chrášťany - Nový Dvůr
55
Pískovna Věrovany
56
Plavební komora Bělov
57
Plazza Střížkov, Praha 8
58
Pokračování hornické činnosti Dolu ČSM na období 2009 - 2020
59
Pokračování hornické činnosti OKD, a. s., Dolu Lazy na období 2011 - 2015
60
Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Darkov na období 2011 - 2020
61
Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná, v DO závodu ČSA 2011 - 2016
62
Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov na období 2011 - 2020
63
Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029
64
Pozemky Park Stará Boleslav
65
Pražský okruh, stavba 510, Satalice - Běchovice
66
Produkční stáj Agro Český ráj
67
Projekt LIGHT - Rekonstrukce haly č. 4
68
Provoz živočišné výroby Kunín - reprodukční stáj
69
Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK a Uzel Plzeň
70
Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice - Oldřichovice - Bystřice
71
Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov - Rapotín
72
Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu - silnice I/34 (severní spojka)
73
Přeložka silnice I/34, západní obchvat Pelhřimova
74
Přeložka silnice I/7 obchvat Postoloprt
75
Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno
76
PZ Přestanov-výrobní a skladový areál
77
R48 - MÚK Nošovice
78
Rekonstrukce ČOV - průmyslový areál Březhrad
79
Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava - Nová Pec
80
Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 5. etapa
81
Revitalizace provozního areálu Soumarský most
82
Rozšíření ar. Zařízení pro nakládání s odpady Chlebičov:
83
Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice na šestipruhové uspořádání
84
Rozšíření dobývacího prostoru Grygov
85
Rozšíření DP Hostín a pokračování hornické činnosti Hostín a Hostín 2
86
Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany - Smolnice
87
Rozšíření DP Podsedice
88
Rozšíření práškové lakovny o II. Linku
89
Rozšíření skládky Růžov - Vybudování kompostovací a biodegradační plochy
90
Rozšíření výrobní kapacity závodu společnosti Mepla s.r.o. v Mělníku
91
Rozšíření výrobního závodu ve Velimi - Ball Aerocan CZ s.r.o.
92
Rozšíření výroby, SAAR GUMMI Czech s.r.o., závod Stolín 105, Červený Kostelec
93
Rozvoj lyžařského areálu Severka
94
RPC Nebřenice
95
Rychlostní silnice R52 Pohořelice - Mikulov (Drasenhofen)
96
Rychlostní silnice R55, stavba 5501 Olomouc - Kokory a stavba 5502 Kokory - Přerov
97
Rychlostní silnice R55, stavba 5507 Babice - Staré Město
98
Řízená skládka odpadů Lipník nad Bečvou - III. etapa rozšíření skládky
99
Silnice I/19 Tábor - hranice kraje Vysočina
100
Silnice I/22 Strakonice
101
Silnice I/33 - obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 - Vysokov u Náchoda
102
Silnice I/33 Jaroměř - obchvat
103
Silnice I/46 Týneček - Šternberk
104
Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové
105
Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV, aktualizace DÚR
106
Sklad tuhých průmyslových hnojiv Vrdy
107
Skytaly Kaolín
108
Stanovení dobývacího prostoru Medlov I na ložisku živcové suroviny Medlov
109
Stanovení DP Braňany VI a hornická činnost na výhradním ložisku bentonitu
110
Stanovení DP Buškovice
111
Stanovení DP Bystřice nad Úhlavou a následné povolení těžby štěrkopísku
112
Stanovení DP Cínovec I a následná hornická činnost na ložisku Cínovec-odkaliště
113
Stanovení DP Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová-Zátiší
114
Stanovení DP Mutěnín a hornická činnost na výhradním ložisku živců
115
Stanovení DP Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku
116
Stanovení DP Těškov II na ložisku Těškov 2 a pokračování těžby stavebního kamene
117
Šrot Gebeshuber Sokolnice
118
Terénní úpravy lokality Nad Barborou
119
Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven
120
Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2
121
Těžba štěrkopísku a betonárna Zlosyň
122
Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Čeperka 4 ve variantě 250 000 t/rok
123
Těžba štěrkopísku na nevýhradním
ložisku Dušníky nad Vltavou
124
Těžba štěrkopísku v k.ú. Kratonohy
125
Úpravy průmyslového lihovaru Trmice
126
V 451 Babylon - Bezděčín, zdvojení stávajícího vedení 400 kV
127
V450 Vyškov - Babylon - zvýšení přenosové schopnosti vedení 400 kV
128
Vedení 400 kV - V413 - zaústění do transformovny Mírovka
129
Větrná elektrárna Heřmanice
130
Větrná elektrárna Kozmice
131
Větrná elektrárna Zátor
132
Větrná farma Kr. Hamry a VF Výsluní
133
Větrné elektrárny Čaková
134
Větrné elektrárny Potštát - Kyžlířov
135
Větrný park Bratříkovice
136
Větrný park Jívová
137
VOLVO Truck Czech, Regionální obchodní a servisní centrum, Lovosice
138
VTE Hora Sv. Šebestiána a VTE Křimov
139
VTE Přísečnice
140
Výroba porézních kotoučů
141
Výstavba produkční stáje pro dojnice Vadín
142
Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru Zábřeh
143
Witte Access Technology s.r.o.
144
Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO Chotíkov)
145
ZEVO - Závod na energetické využití odpadu - Cheb
146
Zimoviště pro krávy VRTBO
147
Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš
148
Zvýšení výrobní kapacity titanové běloby a železitých termických červení
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí