zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

04.10.2016
Energie
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií...

Citace: 309/2016 Sb. Částka: 121/2016 Sb.
Na straně (od-do): 4754-4786 Rozeslána dne: 26. září 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 12. září 2016 Datum účinnosti od: 11. října 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 406/2000 Sb.

Předpis mění: 480/2012 Sb.


309

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2016,

kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2, § 9 odst. 6 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 a 2 se za slovo "vzniká" vkládají slova "podle § 9 odst. 1 zákona".

2. V § 4 odst. 3 písm. d) bodě 2 se slovo "aktualizují" nahrazuje slovem "uvedou" a slova "a stanoví se energetické toky v jednotlivých úsecích" se zrušují.

3. V § 4 odst. 3 písm. g) a odst. 4 písm. c) se za slova "managementu hospodaření" vkládá slovo "s".

4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje slovem "a" a písmeno d) se zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

5. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova "celkovou energetickou bilanci" nahrazují slovy "upravenou roční energetickou bilanci".

6. V § 5 odst. 4 se za slovo "specialisty" doplňují slova "oprávněného zpracovat energetický audit" a na konci písmene f) se čárka nahrazuje slovem "a", na konci písmene g) se slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

7. V § 6 písmeno d) zní:

"d)
zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,".

8. V § 6 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e)
doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti,".

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

9. V § 7 odstavec 3 zní:

"(3) Zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahují:

a)
posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona,

b)
hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. f) a § 9a odst. 2 písm. e) zákona,

c)
hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. b), c), d) a f) a § 9a odst. 2 písm. d) a e) zákona,

d)
posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla v případě energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona, které se provádí podle přílohy č. 8 k této vyhlášce,

e)
vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona,

f)
popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona,

g)
vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b), c) a d) zákona a

h)
vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona.".

10. V § 7 odstavec 4 zní:

"(4) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají ze zjištění provedených energetickým specialistou oprávněným zpracovat energetický posudek podle odstavce 3.".

11. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

12. Příloha č. 1 k této vyhlášce zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

13. V příloze č. 2 k této vyhlášce se v tabulce slovo "TTO" nahrazuje slovem "TO", ve sloupci Vstupy paliv a energie se zrušuje řádek "LTO", slovo "Nafta" se nahrazuje slovem "TOEL", slova "Druhotné zdroje" se nahrazují textem "Druhotné zdroje1)", slova "Obnovitelné zdroje" se nahrazují textem "Obnovitelné zdroje2)" a za tabulku se doplňují vysvětlivky, které znějí:

"Vysvětlivky:

1)
Druhotné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně.
2)
Obnovitelné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně.".

14. Příloha č. 5 k této vyhlášce zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

15. Příloha č. 6 k této vyhlášce zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

16. Příloha č. 7 k této vyhlášce zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

17. Za přílohu č. 7 k této vyhlášce se doplňují přílohy č. 8 a 9, které znějí:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za energetický audit zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Energetický posudek zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za energetický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí