zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU: Schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlin

07.02.2017
Zemědělství
Chemické látky
EU: Schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlin

Evropská Komise ve svém prováděcím nařízení č. 157/2017 obnovila schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlin.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/157 ze dne 30. ledna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky thiabendazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011.

Vydáno dne: 31. 1. 2017
Účinné od: 1. 4. 2017

Platnost schválení účinné látky thiabendazol, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2), skončí dnem 30. června 2017.

V souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (3) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení zařazení látky thiabendazol do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (4).

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 9 nařízení (EU) č. 1141/2010. Žádost byla členským státem zpravodajem shledána úplnou.

Členský stát zpravodaj připravil po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 28. května 2013 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen ,,úřad") a Komisi.

Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

Dne 23. října 2014 oznámil úřad Komisi svůj závěr (5) o tom, zda lze očekávat, že látka thiabendazol splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Komise předložila návrh zprávy o přezkoumání thiabendazolu Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 20. března 2015.

Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího danou účinnou látku jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna. Uvedená kritéria pro schválení se tudíž považují za splněná.

Proto je vhodné schválení thiabendazolu obnovit.

Posouzení rizik pro účely obnovení schválení thiabendazolu vychází z omezeného počtu reprezentativních použití, která však neomezují použití, pro něž mohou být přípravky na ochranu rostlin obsahující thiabendazol povoleny. Proto je vhodné nezachovat omezení použití jako fungicid.

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je nezbytné stanovit určité podmínky. Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.

V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení by příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 měla být odpovídajícím způsobem změněna.

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/549 (6) byla prodloužena doba platnosti schválení látky thiabendazol do 30. června 2017, aby bylo možno postup pro obnovení schválení této látky dokončit před uplynutím platnosti jejího schválení. Avšak vzhledem k tomu, že rozhodnutí o obnovení bylo přijato před zmíněným datem prodloužení platnosti, mělo by se toto nařízení použít od 1. dubna 2017.

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí