zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

21.12.2017
Voda
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích...

Citace: 448/2017 Sb. Částka: 159/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5242-5311 Rozeslána dne: 15. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 12. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II

Vydáno na základě: 274/2001 Sb.
Předpis mění: 428/2001 Sb.448

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb., vyhlášky č. 120/2011 Sb. a vyhlášky č. 48/2014 Sb., se mění takto:

1. Nadpis části první zní:

"ÚVODNÍ USTANOVENÍ".

2. V části první se vkládá nový § 1, který včetně nadpisu zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a)
rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje,

b)
způsob a obsah vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,

c)
stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace,

d)
obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro jeho zpracování,

e)
způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod,

f)
technické požadavky na stavbu vodovodů,

g)
požadavky na čištění odpadních vod, požadavky na projektovou dokumentaci k čištění odpadních vod, požadavky na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavky na jejich projektovou dokumentaci a požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě,

h)
ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou,

i)
náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod,

j)
určení množství odebrané vody bez měření,

k)
obecné technické podmínky měření množství dodané vody,

l)
způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření,

m)
způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě, členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností,

n)
obsah a využití technických auditů a bližší podmínky pro zápis odborně způsobilé fyzické osoby do seznamu technických auditorů.".

Dosavadní § 1 se označuje jako § 1a.

3. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "rozvoje" vkládají slova "prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací".

4. V § 6 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Vodoprávní úřad předá údaje majetkové evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 7 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Vodoprávní úřad předá údaje provozní evidence zpracované podle § 5 odst. 4 zákona ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

6. V § 10 odst. 1 se za slova "údržby, oprav" vkládá slovo ", obnovy".

7. V § 10 odst. 3 větě třetí se slovo "rekonstruovaného" nahrazuje slovem "obnovovaného".

8. V § 10 odst. 4 se za slova "průběžně se upravuje" vkládají slova "v návaznosti na obnovu vodovodů a kanalizací a dále".

9. V § 11 se na začátek odstavce 1 vkládá věta "Provozní deník a provozní záznamy musí být vedeny tak, aby sloužily provozovateli jako podklad pro operativní rozhodování a vlastníkovi jako doklad o způsobu provozování vodohospodářského majetku.".

10. V § 11 odst. 1 větě druhé se za slova "vodovodu nebo kanalizace" doplňují slova ", a záznamy o provedených opatřeních, která se týkají provozu vodovodu a vyplývají ze závěrů posouzení rizik32) podle vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a kontrolách pitné vody33)".

Poznámky pod čarou č. 32 a 33 znějí:

______________________________________
"32)
Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě.
33)
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 11 se na konci textu odstavce 3 dopňují slova "nebo mohou být vedeny elektronicky. Provozní záznamy se uchovávají po dobu 5 let.".

12. V § 12 odstavec 2 zní:

"(2) Informace krajského úřadu podle § 6 odst. 10 zákona se předává ministerstvu prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací. Formát a struktura aplikace pro evidenci jsou uvedeny v příloze č. 23 k této vyhlášce.".

13. V § 12a odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 12a odst. 2 se číslo "4" nahrazuje číslem "6".

14. § 13 zní:

"§ 13

(1) Obsahem plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je

a)
vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence v reprodukční pořizovací ceně vypočtené podle příloh č. 1 až 4 k této vyhlášce,

b)
vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení,

c)
uvedení teoretické doby akumulace finančních prostředků,

d)
roční potřeba finančních prostředků a její krytí a

e)
doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií.

(2) Zpracování plánu podle odstavce 1 se provádí podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.

(3) Aktualizace plánu podle odstavce 1 se provádí v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty majetku vlastníka podle vybraných údajů majetkové evidence o více než 10 % hodnoty majetku uvedené v plánu financování obnovy, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování, popřípadě od jeho poslední aktualizace. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

(4) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací musí být zpracován tak, aby sloužil k vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací. Přehled o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu, zpracovaný podle tabulky č. 4 v příloze č. 20 k této vyhlášce, ve vazbě na plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech se dokládá v rámci porovnání podle § 36 odst. 5 zákona.".

15. V § 14 odst. 3 a 4 se slova "vodovodu nebo" zrušují.

16. V § 15 odst. 5 se slovo "napojení" nahrazuje slovem "připojení".

17. V § 15 odst. 12 se slova "zvláštním právním předpisem13)" nahrazují slovy "vyhláškou o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody34)".

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

______________________________________
"34)
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.".

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

18. V § 16 písm. h) se za slovo "dalším" vkládají slova "nebo také terciárním".

19. V § 21 odst. 3 se text "5 a 6" nahrazuje textem "4 a 5".

20. V § 21 odstavec 4 zní:

"(4) Krajskému úřadu a příslušnému správci povodí předává provozovatel výsledky rozborů jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu tabulek 1 a 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce prostřednictvím databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem. Ke vkládání výsledků do databáze provozovatel využije elektronickou aplikaci zveřejněnou na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.".

21. V § 22 odst. 5 větě první se slovo "povrchové" zrušuje.

22. V § 22 odst. 5 větě druhé se za slovo "vzorků" vkládají slova "surové povrchové vody".

23. Za § 35a se vkládá nový § 35b, který zní:

"§ 35b

Do kalkulace cen pro vodné a stočné se zahrnují prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací řádků 8 a 16 tabulky plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.".

24. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

25. V příloze č. 3 bodu 1 odst. A a v příloze č. 4 bodu 1 odst. A se slova "základní územní jednotky" nahrazují slovem "obce".

26. V příloze č. 3 bodu 1 odst. A se slova

"Lokalizace pro přiváděcí stoku:
Souřadnice x (začátek a konec stoky): Kód katastrálního území konce přiváděcí stoky:
Souřadnice y (začátek a konec stoky):

nahrazují slovy

"Lokalizace pro přiváděcí stoku:
Souřadnice x, y (začátek stoky): Kód katastrálního území konce přiváděcí stoky:
Souřadnice x, y (konec stoky):

27. V příloze č. 3 bodu 4 se za slova "Celková délka:" vkládá věta "Z toho v aktuálním roce obnoveno:".

28. V příloze č. 3 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 5" a v příloze č. 4 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 5" se slova "vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování (oceňovací vyhláška), případně" a slova ", který z uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji" zrušují.

29. V příloze č. 4 bodu 1 odst. A se slova

"Souřadnice x:

Souřadnice y:"

nahrazují slovy

"Souřadnice x, y:".

30. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

31. V příloze č. 6 bodu 3 se za slovo "náklady" vkládají slova "včetně prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací".

32. V příloze č. 6 bodu 4 se slova "Počet dnů, kdy byl alespoň u jednoho ukazatele překročen limit (MH, NMH):" zrušují.

33. V příloze č. 6 bodu 4 se slovo "kontrolního" nahrazuje slovem "opakovaného" a slovo "Kontrolní" se nahrazuje slovem "Opakovaný".

34. V příloze č. 6 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 3" a v příloze č. 8 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 4" se za slovo "náklady" vkládají slova "včetně prostředků obnovy vodovodů a kanalizací".

35. V příloze č. 6 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 3" se za slovo "zdroje" vkládají slova "surové vody".

36. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

37. V příloze č. 8 bodu 4 se za slovo "náklady" vkládají slova "včetně prostředků na obnovu" a slovo "MWh" se nahrazuje slovy "MWh/rok".

38. V příloze č. 8 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 3" se slovo "čistírnách" nahrazuje slovem "čistírně".

39. V příloze č. 8 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 3" se za slovo "rozborů" vkládají slova "aritmetickým průměrem" a věty "V případě počtu rozborů méně než 24 za rok se používá aritmetický průměr z výsledků všech rozborů vody. Při vyšším počtu rozborů je nutno při výpočtu průměrné roční koncentrace počítat se směrodatnou odchylkou - viz § 2 odst. 6 písm. b) nařízení vlády č. 143/2012 Sb." se zrušují.

40. V příloze č. 8 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 3" se slova "Identifikační číslo" nahrazují slovy "Č. j. povolení k" a věta "Podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) a prováděcí vyhlášky č. 431/2001 Sb." se nahrazuje větami

"Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do (datum ukončení platnosti):".

41. V příloze č. 8 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 5" se slova "§ 6 a 7 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb." nahrazují slovy "nařízení vlády č. 401/2015 Sb.".

42. V příloze č. 8 bodu "Vysvětlivky" odst. "K bodu 5" se slova "přílohy č. 5 tab. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb." nahrazují slovy "nařízení vlády č. 401/2015 Sb.".

43. Přílohy č. 9 a 10 včetně poznámky pod čarou č. 35 znějí:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

44. V příloze č. 11 bodu 1 odst. A a v příloze č. 11 bodu 4 odst. A se slova "Obchodní firma nebo název:" nahrazují slovy "Název, popřípadě obchodní firma:".

45. V příloze č. 11 bodu 1 odst. B se za slovo "příjmení" vkládají slova ", popřípadě obchodní firma".

46. V příloze č. 11 se na konci textu bodu 4 doplňují slova

(text není v digitální podobě)

47. Příloha č. 13 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

48. V příloze č. 14 řádku 2 tabulky se číslo "2" nahrazuje číslem "5".

49. V příloze č. 14 řádku 35 tabulky se slova "Koliformní bakterie" nahrazují slovy "Escherichia coli".

50. V příloze č. 14 řádku 37 tabulky se slova "Fekální streptokoky" nahrazují slovy "Intestinální (střevní) enterokoky".

51. Přílohy č. 18 až 20 znějí:

"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 19a k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

52. Příloha č. 22 zní:

"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení

a)
čl. I bodu 51, pokud jde o přílohy č. 19 a 19a k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2018, a

b)
čl. I bodů 12, 24 až 42, 44 až 46 a bodu 51, pokud jde o přílohy č. 18 a 20 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí