zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vysvětlení finanční intervence EKO-KOM do využití papírového odpadu z obalů

27.02.2020
Odpady
Recyklace
Vysvětlení finanční intervence EKO-KOM do využití papírového odpadu z obalů

AOS EKO-KOM přistoupila ke zvýšení platby třídícím linkám, které jsou smluvním partnerem systému EKO-KOM, za dotřídění obalového papíru ze 100 Kč na 420 Kč za tunu s platností od 1. 1. 2020.

K této intervenci AOS EKO-KOM přistoupila s ohledem na výrazný pokles cen obalových tříd papíru na trhu druhotných surovin, s cílem zajistit recyklaci papírových obalů tak, aby osoby uvádějící papírové obaly na trh plně uhradily náklady spojené se svozem a dotříděním odpadu z těchto obalů i při sníženém příjmu třídících linek z prodeje vytříděných papírových obalů. O uplatnění intervenčního mechanismu s použitím rezerv společnosti, určených pro tyto účely, AOS EKO-KOM informovala obce dopisem dne 5. 2. 2020.

Tento dopis, jak v něm bylo jednoznačně uvedeno, se vztahuje pouze k odpadu z papírových obalů, a nelze jej chápat, jako oznámení o intervenci vztahující se k veškerému tříděnému papíru z domácností.
AOS EKO-KOM je odpovědná pouze za obaly, tedy za obalovou složku tříděného sběru papíru. Naše intervence je tedy nastavena tak, aby z hlediska ekonomiky úpravce odpadu (třídící linky) při zohlednění průměrných nákladů úpravy spojené s obalovou částí papíru, platby AOS EKO-KOM a průměrných prodejních cen obalových tříd papíru, třídění obalové části tříděného papíru nebylo ztrátové.

Intervence AOS EKO-KOM do úpravy tříděného papíru se bohužel nemůže nikdy týkat neobalové složky tříděného sběru papíru, jako jsou letáky, noviny a jiné tiskoviny či další druhy papíru, které nemají svůj původ v obalech. Tato neobalová složka činí v ČR statisticky průměrných 54 %, tedy zhruba polovinu.

Náklady úpravce (dotřiďovací linky) spojené s dotříděním neobalové složky jsou tak i nadále kompenzovány pouze prodejní cenou neobalových tříd papíru, nikoli intervenční platbou AOS EKO-KOM, která se vztahuje pouze k obalům. Vzhledem k tomu, že výrazně poklesly i ceny neobalových druhů papíru, jako jsou letáky a tiskoviny, může úprava této složky tříděného papírového odpadu pro prodej papírnám v řadě případů být ztrátová. V reakci na pokles cen neobalových tříd papíru tak úpravci mohou požadovat uhrazení části nákladů spojených se zajištěním využití papíru, a to buď od svozových firem, nebo přímo od obcí. Tato cena je věcí obchodních jednání.

Cena za převzetí vytříděného papíru k využití je obvykle určována vůči papíru jako celku bez rozlišení obalové a neobalové složky, a proto bude reflektovat ztrátovost úpravce v neobalových třídách papíru, bez ohledu na finanční intervenci AOS EKO-KOM do obalových tříd papíru. Úpravce tedy v obchodním jednání může požadovat určitou úhradu či navýšení již stávající úhrady za převzetí papírové odpadu jako celku, aby kompenzoval své ztráty. Tyto náklady obcí způsobené tiskovinami a jinými neobalovými druhy papíru v tříděném sběru bohužel nemůže AOS EKO-KOM kompenzovat. Přesto věříme, že intervence AOS EKO-KOM, byť omezená pouze na obalový podíl tříděného sběru papíru tedy necelou polovinu vytříděného papíru z domácností, by měla přispět k zajištění kontinuálního toku vytříděného papíru do jeho úpravy až po následné využití. Tato intervence se týká pouze dotřiďovacích linek, s platnou uzavřenou smlouvou se systémem EKO-KOM, a proto obce, které prodávaly papír napřímo obchodníkům s papírem, nebudou mít s největší pravděpodobností z této intervence kýžený efekt, pokud papír nepředají některému z dotřiďovacích zařízení, které je smluvně zapojeno do systému EKO-KOM.

Doufáme, že tato informace dostatečně osvětluje rozsah intervence AOS EKO-KOM do využití tříděného papíru a jeho ekonomický dopad na ceny. Vzhledem k pokračujícím rychlým změnám na trhu druhotných surovin zřejmě nejde o výjimečnou situaci, a tedy ani o naši poslední intervenci. Budeme trh nadále sledovat a věříme, že se nám podaří jej dostatečně stabilizovat tak, abychom společně s městy, obcemi a odpadovými firmami udrželi třídění odpadu v chodu tak, jako se nám to společně podařilo v krizových letech 2008 až 2010.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí