zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povinnosti provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší

24.02.2004
Ovzduší
Povinnosti provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší
Od provozovatelů středních i malých zdrojů znečišťování ovzduší vyžaduje zákon plnění mnoha povinností.
Náš článek je výběrem těch nejpodstatnějších informací, které by mohly napomoci k lepší orientaci provozovatele v dané problematice.

Podrobnější informace o ochraně ovzduší jsou obsahem zákona a jeho prováděcích předpisů nebo jsou k dispozici na příslušných úřadech, které vykonávají správní činnost na úseku ochrany ovzduší.

Střední zdroje znečišťování ovzduší (SZZO)

Podle § 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel středního zdroje znečišťování ovzduší povinen vypočítat poplatek za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet správci poplatku (příslušný úřad ORP, III. stupeň) zpravidla do 15. února (následujícího roku) po skončení poplatkového období (např.: do 15. 2. 2004 údaje za rok 2003). Součástí oznámení o výpočtu poplatku je souhrnná provozní evidence podle § 13 odst. 5 zákona. Formuláře nejsou standardně zasílány provozovatelům zdrojů a jsou zpravidla každý rok aktualizovány, je tedy nutné si je vyzvednout na příslušném městském úřadu s rozšířenou působností (dle místa umístění zdroje) a nebo je lze získat z webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz ).

K oznámení o výpočtu poplatku a souhrnné provozní evidenci provozovatel přiloží kopii autorizovaného měření provedeného podle § 8 odst. 1 nebo odst. 2 vyhlášky č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatnění, v případě, že se vztahuje k uplynulému období, za nějž je předávána souhrnná provozní evidence.

Součástí souhrnné provozní evidence je způsob výpočtu množství emisí, které provozovatel uvede na samostatný list (koncentrace, měrné výrobní emise, emisní faktory). Provozovatel zdroje emisí VOC (těkavé organické látky) z procesů aplikace organických rozpouštědel podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, navíc předloží roční hmotnostní bilanci rozpouštědel podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 355/2002 Sb., a oznamovací list uživatele organických rozpouštědel uvedený v příloze č. 6 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.

Provozovatel čerpací stanice pohonných hmot podle vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb., a čerpací stanice uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, bod 4.9 (nafta, LPG), předloží kromě protokolu o autorizovaným měření VOC i protokol o kontrole účinnosti zpětného odvodu par podle vyhlášky č. 355/2002 Sb., přílohy č. 12 a přílohy č. 13.

Povinnosti provozovatele zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb. Termín, rozsah měření a autorizovanou osobu, která bude měření provádět, oznámí provozovatel písemně inspekci nejpozději do 14 dní před datem zahájení měření. Případné změny oznámení provozovatel neprodleně ohlásí České inspekci životního prostředí, v případě změny termínu měření postupuje provozovatel v dohodě s inspekcí (§ 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.).

Poplatky

Poplatky se platí za znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny, pro které má zdroj stanoven emisní limit (specifický, uvedený v prováděcích předpisech pro danou kategorii zdroje, nebo krajským úřadem stanovený obecný emisní limit) nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují. Způsob výpočtu poplatku je uveden v příloze č. 1 zákona č. 86/2002 Sb.

Skutečnosti zakládající vznik nebo odůvodňující změny výše poplatků včetně zastavení provozu stacionárního zdroje nebo změnu provozovatele je provozovatel povinen oznámit příslušnému správci poplatku do 30 dnů od vzniku této skutečnosti jako podklad pro vydání nového rozhodnutí, kterým se původní rozhodnutí o vyměření poplatku a jeho záloh zruší. V prvním roce uvedení stacionárního zdroje do provozu se stanoví poplatek výpočtem z jeho projektové kapacity a provozovatel je povinen tuto skutečnost oznámit správci poplatku do 2 měsíců od vydání povolení k provozu.

Malé zdroje znečišťování ovzduší (MZZO)

Podle § 19 odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je provozovatel malého zpoplatněného zdroje (malé spalovací zdroje do 50 kW včetně nebo zdroje používající jako palivo koks, dřevo, zemní plyn nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 % sazbu poplatku nemají stanovenou, tzn. že nejsou předmětem poplatku za znečišťování ovzduší) povinen zaslat do 15. února po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok. Oznámení malých zdrojů znečišťování ovzduší je třeba doručit příslušné obci (I. stupeň), na jejímž území se zdroj nachází.

Provozovatelé MZZO jsou povinni zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti (§ 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších zákonů) provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.

Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví (§ 12 odst. 1 písm. f, zákona). První měření musí být provedeno do 1. června 2004. Seznam oprávněných osob (akreditovaných kominíků) je k dispozici na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz). Provozovatel malého zdroje používající těkavé organické látky (§ 12 odst. 1 písm. c, zákona) je povinen oznámit údaje o jejich používání orgánu obce každoročně do 15. února kalendářního roku na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 vyhlášky č. 355/2002 Sb., a tento tiskopis doloží řádně vyplněným bilančním listem podle přílohy č. 4 uvedené vyhlášky. Oznamovací povinnost MZZO vyplývající z § 19 odst. 16 a § 12 odst. 1 písm. c, zákona je souhrnně zpracována ve formuláři pro oznámení MZZO.

Provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie v souladu se zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. V pochybnostech rozhodne Česká inspekce životního prostředí, a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu.

AUTOR: Karel Ruč,
Městský úřad Havlíčkův Brod
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí