zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů

31.01.2006
Odpady
Legislativa
Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
SDĚLENÍ odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o zařazení odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2003, 2004 a 2005

 

      Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), byla v loňském roce novelizována vyhláškou č. 503/2004 Sb., ze dne 10. září 2004, kterou se mění vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů). Vyhláška č. 503/2004 Sb., je účinná od 1. října 2004.

34) Odpady z výrobků dámských hygienických vložek neodpovídajících produktovým normám

 

04 02 09 – Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer).

 

35) Odpady vzniklé při povodni na území obce

 

Odpad kontaminovaný povodní je z principu předběžné opatrnosti nutno považovat vždy za infekční, tj. nebezpečný a tuto vlastnost je nutné respektovat při manipulaci.

Podle Katalogu odpadů nelze obecně přiřadit takovémuto druhu odpadu katalogové číslo. Odpad vzniklý následkem povodní je nutné roztřídit, jak jen to je možné, podle jednotlivých druhů odpadů a přiřadit katalogové číslo nejvíce se blížící číslu uvedenému v Katalogu odpadů, kategorie nebezpečný.

Kontaminovanou a devastovanou zeleň bude nutno zaorat nebo kompostovat s dostatečně dlouhou dobou zrání kompostu, kdy lze dosáhnout pasterizační teploty.

V případě odložených chladniček je třeba zajistit jejich separovaný sběr a předání
na sběrné místo jako nebezpečný odpad za účelem jejich recyklace a odstranění regulovaných látek, podle ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Komunální odpad z povodní, který již není dále možné roztřídit na jednotlivé druhy odpadů, lze zařadit podle katalogového čísla 20 03 99* – Komunální odpady jinak blíže neurčené, kategorie nebezpečný.

 

36) Odpadní dřevotříska

 

03 01 04* – Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky nebo 03 01 05 – Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky
a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04.

 

37) Odpady železničních a kolejových dřevěných pražců

 

17 02 01* – Dřevo, kategorie „N“, s přesným popisem, že se jedná o odpadní železniční/kolejové dřevěné pražce. Kategorie nebezpečného odpadu je odpadním pražcům stanovena z důvodu obsahu impregnačních látek, dehtu, těžkých kovů, olejů atd. Většina odpadních pražců je ošetřena látkami, které mohou být karcinogenní. Koncentrace látek je závislá na stáří a na době vystavení takto ošetřeného dřeva povětrnostním podmínkám apod. Bez znalosti obsahu výše uvedených látek v odpadních pražcích nelze tyto odpady využít jako stavební materiál či k stavebním účelům.

Pražce lze odstranit spálením v odpovídajícím zařízení, nikoli však v domácnostech.

 

38) Odpady vzniklé při výrobě kožených autopotahů – kožených odřezků

 

04 01 08 – Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom.

 

39) Odpady vzniklé z údržby technických zařízení při výrobě keramických obkládaček
a dlaždic – odpady pryže (řemeny a pásy z dopravníků, které mohou být znečištěny jílem, kaolínem, směsí skloviny, barvítek, vápence atd.)

a

použitá obuv pracovníků z celého provozu

 

10 12 99 – Odpady jinak blíže neurčené. Odpad zařazený pod toto katalogové číslo je třeba řádně popsat podle jeho charakteru,

a

15 02 03 – Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02.

 

40) Odpady z použitých sádrových obvazů z horních a dolních končetin kontaminovaných biologickým materiálem (kontaminované krví, hnisem atd.)

 

18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.

V případě, že odpad z použitých sádrových obvazů z horních a dolních končetin není kontaminován biologickým materiálem (krev, hnis atd.), přiřazuje se katalogové číslo
18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny).

 

41) Odpad separovaného prachu vláken papírové vlnité lepenky (ořez, stříhání, trhání) vzniklý ve společnosti

 

03 03 07 – Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky. Nejedná se o katalogové číslo 15 01 01.

 

42) Odpad uhlíkového kelímku pro stanovení tepelných ztrát (s obsahem křemenného písku, fenolické pryskyřice, hexaminového a stearátového maziva, telurového prášku, hlinitokřemičitanů, zirkonu atd.)

 

10 09 07* – Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky.

 

43) Odpad termočlánku (teplotní sondy) s mnohostranným využitím s nebo bez hliníkového ochranného kloboučku (termočidla) společnosti

 

10 09 99 – Odpady jinak blíže neurčené – použitá teplotní čidla pro měření teploty tavených kovů.

 

 

44) Odpadům z výrobní činnosti – poškozeným dílům:

 

 1. Vadný sak – stříkaný plast se suchým zipem,
 2. Voskovaný papír,
 3. Gumová páska – gumová páska s voskovaným papírem,
 4. Filcový ovin – plena – filcový pásek se suchým zipem,
 5. Textilní plena – textilní ovin se suchým zipem a voskovaným papírem,
 6. Kaučuková páska,
 7. Gumové komponenty pro výrobu – gumové komponenty různé,
 8. Filcová izolační páska – textilní izolační páska,
 9. Velurová izolační páska – textilní izolační páska,
 10. Textilní izolační páska – textilní izolační páska,
 11. Páska,
 12. Odlitek z epoxidové pryskyřice – vytvrzená epoxidová pryskyřice,

 

se přiřazuje podskupina odpadů 16 03 – Vadné šarže a nepoužité výrobky.

Jednotlivým odpadům (č. 1 – č. 12) se přiřadí příslušný druh (katalogové číslo) odpadu podskupiny 16 03.

 

45) Papírový pytel, původně obal od syrovátky, mléka a škrobu

 

15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly.

 

46) Papírový pytel s PE vložkou, původně obal od aroma, přírodního barviva

 

15 01 05 – Kompozitní obaly.

 

47) Karton, původně obal od aroma, přírodního barviva

 

15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly.

 

48) Potraviny s prošlou záruční lhůtou či dobou nebo potraviny znehodnocené

 

Podle odvětví potravinářského průmyslu nebo oboru, ve kterém odpad vzniká, příp. technologického procesu, při kterém odpad vzniká, se potraviny s prošlou záruční lhůtou zařazují do skupiny 02 – Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin. V příslušné podskupině se odpady zařazují jako

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování“.

 

49) Odpad sklolaminátové nádrže vzniklý při demolici objektu, zásobník (nádrž) používaný v minulosti výhradně pro vodné roztoky

 

17 02 03Plasty.

 

50) Používání katalogového čísla 15 01 06 Směsné obaly

 

Pod toto katalogové číslo se zařazují odpadní obaly neuvedené pod katalogovými čísly
15 01 01 – 15 01 05, 15 01 07 a 15 01 09.

 

 

 

51) Používání katalogových čísel podskupiny 15 01 Katalogu odpadů

 

V Katalogu odpadů jsou v podskupině 15 01 – Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) stanovena tato katalogová čísla:

15 01 01          Papírové a lepenkové obaly

15 01 02          Plastové obaly

15 01 03          Dřevěné obaly

15 01 04          Kovové obaly

15 01 05          Kompozitní obaly

15 01 06          Směsné obaly

15 01 07          Skleněné obaly

15 01 09          Textilní obaly

15 01 10*        Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11*        Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

Odpady zařazené pod katalogová čísla 15 01 01 – 15 01 07 a 15 01 09 jsou z pohledu kategorizace zařazovány do kategorie „ostatní“ nebo „nebezpečný“ na základě skutečných vlastností ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) a c) zákona o odpadech. Pokud lze v odpadech předpokládat obsah složek, které činí odpady nebezpečnými, přiřazuje se jim kategorie „nebezpečný“.

Odpady zařazené pod katalogová čísla 15 01 10* a 15 01 11* jsou zařazovány
do kategorie „nebezpečný“ odpad.

Pod katalogové číslo 15 01 10* lze zařazovat směsi obalových odpadů z různých materiálů obsahujících zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné pouze v tom případě, že příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydal souhlas k upuštění od jejich třídění, odděleného shromažďování a odděleného soustřeďování podle § 16 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona o odpadech. V ostatních případech je nutné zařazovat tyto odpady pod jednotlivá katalogová čísla 15 01 01 – 15 01 07 a 15 01 09 podle materiálu, z něhož byly vyrobeny, přičemž jim bude přiřazena kategorie „O/N“.

Pod katalogové číslo 15 01 11* se přiřazují, jak z názvu vyplývá, pouze kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob. Z toho plyne, že v takové skupině bude i kovová plechovka od barvy, ať již zatvrdlé, zbylé nebo prošlé záruční lhůtou.

 

52) Odpad vzniklý ve věznicích a vazebních věznicích stříháním obviněných
a odsouzených (vlasy s obsahem hnid a vší, nehty)

 

18 01 03* – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce nebo 18 01 04 – Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) za předpokladu, že se takto separovaný odpad dezinfikuje vhodným dezinfekčním prostředkem a bude následně spálen.

 

53) Odpady z výrobní činnosti – filcové odpadní dílce do interiérů automobilů
(filc obchodního názvu Precopren CAS)

 

16 03 – Vadné šarže a nepoužité výrobky. Odpadu se přiřadí katalogové číslo podle charakteru (organický, anorganický).

 

54) Odpady laboratorních chemických látek

 

16 05 – Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie. Odpadu se přiřadí katalogové číslo podle jeho charakteru (organický, anorganický původ).

 

55) Odpad vznikající v elektrotechnice jako odlomený zbytek plošného spoje

 

16 02 15* – Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

nebo

16 02 16 – Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15,
i když se nejedná o vyřazená zařízení, ale o zbytky z výroby.

      

56) Vyřazená rádia

 

16 02 13* – Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 (Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.)

nebo

16 02 14 – Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13.

 

57) Samostatně sbírané psí exkrementy z veřejného prostranství

 

02 01 06 – Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku. V případech separovaného sběru do speciálních nádob je nutné, v souladu se stanoviskem hygienika hl. m. Prahy č.j. HVOS/1290/4500/95 ze dne 6. prosince 1998, tento separovaný odpad kompostovat nebo spalovat a nádoby s exkrementy vyprazdňovat minimálně dvakrát týdně. Jsou-li psí exkrementy odklízeny spolu se směsným uličním odpadem, zařazují se pod katalogové číslo 20 03 03 – Uliční smetky.

 

58) Drobný odpad z dotříďovací linky, společnosti zajišťující nakládání s komunálním odpadem města, odpad dále neseparovatelný

 

      20 03 01 – Směsný komunální odpad.

 

59) Hydraulické hadice od zemědělských/stavebních strojů

 

16 01 – Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů)
a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby. Záleží na materiálu, z něhož jsou hadice vyrobeny, a pak se následně zařadí jako některé toto katalogové číslo:

·        16 01 19         – Plasty, nebo

·        16 01 21*   – Nebezpečné součástky neuvedené pod  čísly 16 01 07 až  16 01 11
a 16 01 13 a 16 01 14, nebo

·        16 01 22   – Součástky jinak blíže neurčené, nebo

·        16 01 99          – Odpady jinak blíže neurčené.


 

60) Pytle od stavebních hmot

 

V případě, že se jedná o prázdné pytle, pak lze dle materiálu zařadit odpady:

·        papírový pytel jako 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly,

nebo

·        papírový pytel s PE vložkou jako 15 01 05 – Kompozitní obaly.

     

61) Izolace potrubí z minerální vlny

 

Podskupina 17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu, a dále podle charakteru odpadu přiřadit katalogová čísla dané podskupiny.

 

62) Prošlé pájecí pasty s obsahem olova

 

16 03 – Vadné šarže a nepoužité výrobky, a dále podle charakteru odpadu přiřadit katalogová čísla dané podskupiny.

 

63) Kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou

 

07 06 – Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky, resp. 07 06 99 – Odpady jinak blíže neurčené. Odpad zařazený pod toto katalogové číslo je třeba řádně popsat podle jeho charakteru a původu.

 

64) Výrobky a přípravky ke snížení tělesné hmotnosti lidí s prošlou záruční lhůtou (typu Herbalife)

 

V případě, že se jednalo o registrovaný potravinový výrobek, bude takový odpad zařazen obdobně jako potraviny s prošlou záruční lhůtou či dobou, tj. do skupiny 02 – Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin, do podskupiny 02 07 04 – Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování,

nebo

v případě, že se jednalo o registrované léčivo nebo léčivý přípravek, bude takový odpad zařazen jako 18 01 09* – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08, příp. dle původu odpadu 20 01 32* – Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31.

 

65) Vyřazené vojenské nákladní a osobní automobily a vleky

 

16 01 – Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby.

 

                        Ing. Leoš Křenek

ředitel odboru odpadů

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí