zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakladače kontejnerů, drtič dřevní hmoty, třídící linka na odpady s lisem, odpadové kontejnery a další

23.05.2007
Odpady
Nakladače kontejnerů, drtič dřevní hmoty, třídící linka na odpady s lisem, odpadové kontejnery a další
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200763372
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
18.06.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 93 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168479 Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

T178609 Kontejnery (včetně kontejnerů pro přepravu kapalin) speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy

T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

 
 
 
Anotace tendru:

Město Krásno nad Kysucou vypisuje výběrové řízení na dodávky nakladačů na kontejnery, drtiče dřevní hmoty, třídící linku s lisem, různé typy odpadových kontejnerů a další zboží. Nabídka do tendru musí být zpracována do 18. 6. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Verejná súťaž

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Krásno nad Kysucou
IČO: 00 314 072
Mestský úrad
Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Kontaktné miesto (miesta)
Mesto Krásno nad Kysucou
kontaktná osoba: Ing. Jozef Horník, primátor
tel. č.: 041/438 52 50, fax: 041/438 52 40
e-mail: mestokrasno@zoznam.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.mestokrasno.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Čelný nakladač s lopatami a zariadením na vyklápanie kontajnerov, hydraulický nakladač na nakladanie a vysýpanie kontajnerov, drvič drevnej hmoty, traktorový príves s nosnosťou 7 t, lis na papier a platy s triediacou a plniacou linkou, kontajnery na separovaný zber papiera, skla a plastov, kontajnery na uskladnenie skla, vrecia na separovaný zber - farebné 70 l a kovové odpadové nádoby.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255.
NUTS kód: SK031.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1. Čelný nakladač na traktor - minimálna nosnosť 2 400 kg.
2. Hydraulický traktorový nakladač - minimálna nosnosť 1 400 kg, výškový dosah minimálne 5 800 mm, otočný o 360 stupňov.
3. Štiepkovač s náhonom od traktora - minimálny priemer spracovanej hmoty 150 mm.
4. Traktorový príves - nosnosť 7 000 kg.
5. Kontajnery na separovaný zber odpadov - kovové, minimálna nosnosť 500 kg, objem 1 100 l.
6. Kontajnery na separovaný zber odpadov - kovové, objem 1 500 l.
7. Odpadové nádoby - kovové, objem 110 l.
8. Vrecia na separovaný zber - polyetylénové, farebne rozlíšené.
9. Triediaca linka na plasty s lisom - triediaci pás, plniaci dopravník, lis na plasty a papier s nastaviteľnou násypkou.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 29300000-2.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 29352000-1, 28512910-6, 25380000-6, 25222100-4, 25223300-3.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
1. Čelný nakladač na traktor - 1 ks.
2. Hydraulický traktorový nakladač - 1 ks.
3. Štiepkovač s náhonom od traktora - 1 ks.
4. Traktorový príves - 1 ks.
5. Kontajnery na separovaný zber odpadov (papier, objem 1 100 l) - 21 ks.
6. Kontajnery na separovaný zber odpadov (sklo, objem 1 500 l) - 21 ks.
7. Kontajnery na separovaný zber odpadov (plasty) - 21 ks.
8. Kontajnery na uskladnenie skla - 20 ks.
9. Odpadové nádoby (kovové, objem 110 l) - 160 ks.
10.
Vrecia na separovaný zber - 15 000 ks.
11.
Triediaca linka na plasty s lisom - 1 ks.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 568 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 3 mesiace.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. V prípade, ak obstarávateľ nezíska finančné prostriedky alebo sa iným spôsobm oddiali poskytnutie finančných prostriedkov z uvedených zdrojov, vyhradzuje si právo neuzavrieť kúpnu zmluvu.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Musia mať právnu subjektivitu.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich splnenie predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v origináli alebo overenej fotokópii nie staršej ako 3 mesiace.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 50 %.
2. Dostupnosť záručného a pozáručného servisu - 30 %.
3. Termín dodávky - 20 %.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 8. 6. 2007. Čas: 15.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18. 6. 2007. Čas: 10.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 30. 9. 2007.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 18. 6. 2007. Čas: 13.00 h.
Miesto: Mestský úrad, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zastúpení štatutárnym zástupcom alebo ním splnomocnenou osobou, ktorá predloží splnomocnenie na zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia realizácie environmentálnych opatrení - environmentálny fond.
VI.3.
Ďalšie informácie
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
7. 5. 2007.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
 
 
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí