zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doporučená opatření pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky

16.11.2007
Les
Doporučená opatření pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky

Škody, které uvedené druhy zvěře svými životními projevy působí zejména na zemědělské půdě a zemědělských plodinách a lesních porostech, se nepodařilo v uplynulém období snížit.

útvar: odbor rybářství, myslivosti a včelařství
Číslo útvaru: 16230
 
NAŠE       
VYŘIZUJE:    Ing. Růžička
                   Ing. Konvalinka
Telefon:     221 812 696
                   221 812 846
FAX:             221 812 980
E-MAIL:        Josef.Konvalinka@mze.cz
adresa:      těšnov 17, 117 05 Praha 1 
 
Všem krajským a magistrátním úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy
                                                             
 
Doporučená opatření pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky
           
Ministerstvo zemědělství v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti a na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké a ostatní veřejnosti zapojené do celonárodní diskuse o Národním lesnickém programu II konstatuje, že současné početní stavy spárkaté zvěře na území České republiky neodpovídají potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochraně přírody. Jedná se o následující druhy spárkaté zvěře: jelena evropského, daňka skvrnitého, siky japonského, muflona a srnce obecného.
Škody, které uvedené druhy zvěře svými životními projevy působí zejména na zemědělské půdě a zemědělských plodinách a lesních porostech, se nepodařilo v uplynulém období snížit. Významné je i negativní působení některých druhů spárkaté zvěře v honitbách, kde se v minulosti tato zvěř vůbec nevyskytovala. Výsledné početní stavy jsou pozitivně ovlivňovány zemědělskou výrobou zejména velkoplošným pěstováním plodin, jako je kukuřice, řepka a slunečnice, které poskytují dostatek krytu a klidu a znesnadňují lov zvěře. Dále pak neochota vlastníků honebních pozemků a držitelů honiteb aktivně vstoupit do kontroly mysliveckého hospodaření v honitbách s využitím všech nástrojů a opatření, které stávající legislativa umožňuje.
Nezbytně nutné snížení početního stavu spárkaté zvěře zejména v lesních honitbách je v zájmu snížení škod, zlepšení zdravotního stavu lesa, úpravy věkové a pohlavní struktury populací druhů chované zvěře a radikálního snížení některých druhů spárkaté zvěře, pro které nejsou v honitbách stanoveny minimální a normované stavy. Za účelem dosažení těchto cílů Ministerstvo zemědělství všem orgánům státní správy myslivosti doporučuje následující opatření:
 
1. V rámci dozoru v myslivosti (§ 61 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) využít sankčních ustanovení uvedených v § 64 odst. 4) zákona o myslivosti, v případě, že nesplněním lovu celkového počtu kusů spárkaté zvěře, dojde k překročení normovaných stavů jednotlivých druhů spárkaté zvěře pro každou konkrétní honitbu.
 
2. Neprodleně, vstřícně vyřizovat žádosti o vyjádření orgánu státní správy myslivosti k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří dvou let u jednotlivých druhů spárkaté zvěře kde nejsou stanoveny minimální a normované stavy, v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o myslivosti.
 
3. Plně využívat ke snížení početních stavů spárkaté zvěře i možnosti dané v § 39 zákona o myslivosti, tj. povolením a uložením úpravy stavu jednotlivých druhů spárkaté zvěře lovem, tedy odstřelem a odchytem, za využití následujících pravidel:
a)     upřednostnit lov mladé zvěře,
b)     z dospělé zvěře se zaměřit výhradně na samičí zvěř a samčí zvěř do stáří 2 let,
 
4. Povolit výjimku z některých zakázaných způsobů lovu podle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti zejména:
a)     lov spárkaté zvěře s pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu,  
b)     lov spárkaté zvěře v odchytových zařízeních,
c)      na společném lovu lovit daněly, daňčata, srny a srnčata.
 
 5. Podpořit využití odchytových zařízení k lovu spárkaté zvěře
·         v souvislosti s přijetím mimořádných opatření v souladu s ustanovením § 39 zákona o myslivosti lze rozhodnutím povolit lov spárkaté zvěře v odchytových zařízeních, tedy výjimku ze zakázaných způsobů lovu (§ 45 odst. 1 písm. t) zákona o myslivosti),
·         je tedy povoleno střílet spárkatou zvěř v odchytových a aklimatizačních zařízeních a přezimovacích objektech.
 
 6. V případě vydávání rozhodnutí o uložení úpravy početních stavů spárkaté zvěře podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti, doporučujeme začlenit do tohoto rozhodnutí, jako opatření ke zlepšení stavu následující.
·         Navázat spolupráci se zemědělsky hospodařícími subjekty a subjekty podnikajícími v lesním hospodářství, projednat s nimi konkrétní podmínky opatření přijatelných z obou zúčastněných stran tak, aby se zlepšili podmínky
k lovu spárkaté zvěře,
·         Zakázat přikrmovat a krmit spárkatou zvěř mimo dobu nouze, kromě odváděcího přikrmování ve velkých lesních komplexech.
 
            Uvedená doporučení platí až do odvolání, nejdéle však do 31. 3. 2008.
 
Žádáme Vás o postoupení tohoto doporučení v rámci metodické a odborné pomoci pověřeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
     
Ing. et. Ing. Jiří Dobiáš
ředitel odboru rybářství, myslivosti a včelařství MZe
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí