zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úkoly státní geologické služby

24.06.2008
Geologie
Úkoly státní geologické služby
Většina vyspělých zemí má státní geologické služby, které jsou ustanoveny jako objektivní orgány.

 Podle § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro výkon státní geologické služby Ministerstvo životního prostředí.

Pro výkon státní geologické služby zřídilo Ministerstvo životního prostředí na základě ustanovení paragrafu 17 zákona č. 366/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, Českou geologickou službu a Českou geologickou službu - GEOFOND. Tentýž paragraf v odstavci 1 stanovuje, že se výkonem státní geologické služby shromažďují a poskytují údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích.

Dle zřizovací listiny jsou předmětem činnosti České geologické služby zejména:


  1. Geologický výzkum území ČR - orientovaný základní výzkum, aplikovaný geologický výzkum, tvorba základních geologických, odvozených a účelových map území ČR.
  2. Výzkum využití a ochrany přírodních nerostných zdrojů se zřetelem k zachování ekologické rovnováhy přírodního prostředí a lidské činnosti.
  3. Získávání, dokumentace a vyhodnocování geologických informací a poskytování odborné podpory pro rozhodování ve věcech státního a veřejného zájmu.
  4. Zabezpečování činnosti archivu zvláštního významu.
  5. Vykonávání funkce archivního, dokumentačního, informačního a studijního centra pro poskytování geologických informací o území ČR veřejnosti.
  6. Shromažďování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání a zpřístupňování výsledků provedených geologických prací fyzickými a právnickými osobami na území České republiky s cílem umožňovat jejich využití odbornou veřejností zejména pro
    a. potřeby vědy,
    b. potřeby péče o životního prostředí,
    c. účely ochrany a rozvoje nerostných zdrojů,
    d. účely územního plánování,
    e. tvorbu surovinové politiky státu a využívání surovinové základny státu,
    f. usměrňování a řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů,
    g. stanovení průzkumných území a vydávání předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů na území ČR.
  7. Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací pro potřeby státu včetně zadávání veřejných zakázek.
  8. Výzkum a posudková činnost v oblasti geologických rizik a ekologických zátěží.
  9. Činnost zkušebních laboratoří, rozvoj laboratorních analytických metod organické a anorganické geochemie, zajištění akreditace pro chemickou analytiku vzorků hornin, půd a vod.
  10. Tvorba a trvalá aktualizace geologických databází, vedení archivu a geologické knihovny, rozvoj moderních metod digitální kartografie a technologií GIS.
  11. Vydavatelská činnost zaměřená zejména na vydávání geologických map území České republiky a map od nich odvozených, dále odborných i populárně vědeckých geologických publikací a metodických příruček z oboru aplikované geologie v rámci působnosti státní geologické služby.
  12. Spolupráce se zahraničními institucemi, řešení mezinárodních programů a projektů a realizace projektů zahraniční rozvojové pomoci České republiky.
  13. Spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy a organizacemi jak resortními, tak mimoresortními na výchově vědeckých pracovníků, při popularizaci přírodních věd a ochraně životního prostředí; pracovníci ČGS mohou vyvíjet pedagogickou činnost.


Česká geologická služba - Geofond

Česká geologická služba - Geofond je organizační složkou státu. Hlavními předměty její činnosti, jak vyplývá ze zřizovací listiny, jsou:

  1. Vykonávat funkci archivního, dokumentačního, informačního a studijního centra státní geologické služby v ČR, jako právnická osoba pověřená Ministerstvem životního prostředí ČR v souladu s § 17 odst. 1 zákona ČNR č.62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
  2. V působnosti informačního centra státní geologické služby poskytovat odbornou podporu orgánům státní správy a územní samosprávy.
  3. Shromažďovat, uchovávat a zpřístupňovat výsledky provedených geologických prací fyzickými a právnickými osobami na území České republiky a umožňovat jejich využití zejména pro potřeby vědy, pro ochranu a využití nerostných zdrojů, pro výzkum a uchování životního prostředí, územní plánování, tvorbu surovinové politiky státu, při řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů, při povolování průzkumných prací a stanovení průzkumného území a vydávání předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů na území ČR.
  4. Plnit úkoly uložené příslušnými orgány státní správy a právními předpisy, zejména zákonem ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č.366/2000 Sb., zákonem ČNR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů a dohodou č.j. M/140/1997 uzavřenou mezi ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu o využívání Geofondu ČR (nyní České geologické služby - Geofondu), která tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Nosnými úkoly České geologické služby - Geofondu je vytváření a průběžná aktualizace databází, v současnosti zejména starých důlních děl a hald po těžbě. V posledních letech je stále více využívána a také modernizována databáze sesuvů na území ČR. Velký význam má nové zhodnocení průzkumných děl zhotovených bývalými Uranovými doly, která dosud vesměs nebyla vědecky vyhodnocena a zpracována do přehledné databáze. Tento úkol bude v příštích letech představovat jednu z priorit. Do dalších let pokračují požadavky na krajské surovinové bilance a hodnocení (rebilance) nerostných surovin ve státní rezervě. V zájmu integrace státní geologické služby ČR bude provedena studie propojení datových zdrojů České geologické služby a České geologické služby - Geofondu.

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí