zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Nové Pace se neplatí za odpad. Radnice svého kroku nelituje

22.06.2011
Odpady
Urbánní ekologie
V Nové Pace se neplatí za odpad. Radnice svého kroku nelituje

Zajímavým obohacením diskuse o výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů může být praxe Nové Paky. Její občané totiž žádný takový poplatek neplatí.

V tomto sympatickém městě s deseti tisíci obyvateli na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší byl poplatek za nakládání s odpady zrušen obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva k 1. 1. 2008 a ani s více než tříletým odstupem radnice nemá v úmyslu svůj tehdejší krok přehodnocovat. Mimochodem, v roce 2007 činila výše tohoto místního poplatku už tehdy poměrně zanedbatelných 200 Kč.

>>Poplatek za odpady vnímáme jako celoplošnou daň. Vedení města jeho zrušením naplnilo jeden z bodů svého programového prohlášení, jímž bylo maximální snížení daňového zatížení občanů,<< vysvětluje předseda výboru pro životní prostředí zastupitelstva města Ing. Marek Nýdrle. Zároveň připomíná, že výběr poplatku za odpady či jeho zrušení jsou pouze otázkou priorit každé jednotlivé územní samosprávy. >>Poplatky jsou příjmem rozpočtu obce. Na výdajové straně je pak lze použít například na zaplacení vyššího počtu úředníků, ale třeba i na zřízení městské policie apod.,<< konstatuje. V Nové Pace však podle Ing. Marka Nýdrleho podmínili neplacení poplatku meziročním navyšováním objemu tříděného odpadu.

MOTIVACE, ČI DEMOTIVACE?

Město se tak snaží motivovat své obyvatele k vyššímu třídění odpadu. Pokud by se totiž rentabilita třídění nezvyšovala či i jen pouze stagnovala - a město tak na nakládání s odpady stále více doplácelo, otázka obnovení poplatku by se patrně záhy vrátila na pořad dne.

Ing. Marek Nýdrle je však poněkud skeptický k víře, že pouhé zrušení poplatku automaticky povzbudí horlivost většiny občanů ještě více a lépe třídit odpady. >>Jenže stejně tak se domnívám, že příliš neplatí ani názor zastánců poplatku, totiž že "za co člověk neplatí, toho si neváží" a že zrušení poplatku povede ke zhoršení kvality třídění,<< tvrdí předseda výboru pro životní prostředí.

DVA KLÍČOVÉ UKAZATELE

Více sází na precizní řízení hospodaření s odpady, které se ve městě provádí na základě pečlivých statistik, zpracovávaných na odboru životního prostředí v čele s Ing. Miroslavem Pyciakem, a zpětných vazeb. >>Sledujeme hlavně dva poměrové ukazatele (viz tabulka - pozn. redakce). Ty se snažíme zlepšovat a na jejich základě přijímáme opatření a změny,<< říká Ing. Marek Nýdrle.

Prvním ukazatelem je poměr tříděného a směsného odpadu. Ten poměrně objektivně definuje míru (kvalitu) třídění. Míra třídění se zvýšila z 24 % v roce 2006 na 26 % v roce 2009. To znamená, že v každých 100 kg svezeného odpadu je 26 kg tříděného a 74 kg směsného.

Druhým ukazatelem je poměr výnosů z dotací (EKO-KOM) a nákladů na tříděný odpad. Tento ukazatel vyjadřuje rentabilitu třídění a zvýšil se z 47 % v roce 2006 na 67 % v roce 2009. Jinak řečeno, město na každých 100 Kč, které zaplatí za svoz odpadu, zpětně inkasuje 67 Kč.

Příjmy pocházejí od společností EKO-KOM, ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP. Jde o peníze za vytříděný odpad (plasty, papír, sklo, elektrozařízení) a bonusy za zapojení do systémů zpětného odběru.

KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI

Zvýšit kvalitu a rentabilitu třídění odpadů pomáhají v Nové Pace například tato přijatá opatření:

Permanentní optimalizace stanovišť nádobových stání. Město platí svozové firmě (jde o společnost Marius Pedersen - pozn. redakce) dohodnutou cenu za svoz nádoby (nikoliv za svezené množství). Proto je snahou radnice nechávat svážet nádoby maximálně naplněné. >>Je to o hledání optima počtu, objemů a rozmístění nádob. Velký počet nádob znamená ekonomickou neefektivitu, malá kapacita nádob naopak špatnou službu pro občana, který nemá kam odpad dávat, a na stanovištích tak vzniká větší nepořádek, který hyzdí město,<< říká Ing. Marek Nýdrle.

Rozmísťování nádob na tříděný odpad na úkor nádob na směsný odpad. Stát prostřednictvím společnosti EKO-KOM dotuje vytříděný odpad finančním příspěvkem. Město tedy má hned dvojí motivaci - ekologickou i ekonomickou. >>Mám-li to přiblížit v číslech, tak 1 kg plastů, který skončí v nádobě na směsný odpad, stojí město 2,6 Kč. Skončí-li však v nádobě na plasty, zaplatíme za něj pouze 1,3 Kč. Preference nádob na tříděný odpad však musí mít svou míru. Při malém počtu směsných nádob se totiž projevuje u lidí větší tendence odkládat směsný odpad do nádob určených pro tříděné složky odpadu, které se nadto více znečišťují. Vůbec čistota tříděného odpadu je největším problémem, s nímž se nyní potýkáme,<< dodává Ing. Marek Nýdrle. Podle jeho slov navíc snahu o optimalizaci stanovišť komplikuje i přirozený konzervatismus občanů, kteří změny na stanovištích většinou vnímají negativně.

NÁMĚTY PRO ZÁKONODÁRCE

V Nové Pace již od devadesátých let provozují sběr bioodpadu. Nádoby na bioodpad jsou rozmístěny téměř po celém městě. Problémy se znečištěním, zpracováním a odbytem tohoto odpadu nebyly nikdy malé. >>Nyní je však míra znečištění bioodpadu, a tím i neefektivity jeho sběru, tak vysoká, že by město logicky mělo tuto službu zrušit,<< míní Ing. Marek Nýdrle. >>Stát však nyní avizuje uzákonění povinnosti sběru bioodpadu. Předpokládám, že s touto povinností přijde i finanční podpora, podobně jako je tomu u ostatních složek tříděného odpadu. Netrpělivě tedy očekáváme legislativní ošetření této podpory a uvítali bychom, kdyby se tak stalo co nejdříve.<<

Novopacká radnice chystá projekt komunitní kompostárny biologicky rozložitelného odpadu ze soukromých zahrad i z veřejné zeleně. Projektová dokumentace pro územní řízení už je připravena a město čeká už jen na výzvu Státního fondu životního prostředí, aby mohlo zažádat o podporu z programu zaměřeného na zkvalitnění nakládání s odpady.

Hospodaření s odpady v Nové Pace

Rok Míra třídění Rentabilita třídění Náklady po odečtení příjmů
tříděný (papír + plasty + sklo) Náklady po odečtení příjmů
směsný odpad + ost. náklady Náklady po odečtení příjmů
celkem odpad
Celkem Kč Celkem tun Kč/tuna Celkem Kč Celkem tun Kč/tuna Celkem Kč Celkem tun Kč/tuna
2006 24 % 47 % 1 274 033 450 2831 3 676 654 1428 2574 4 950 687 1878 2636
2007 24 % 53 % 1 140 205 497 2294 4 357 307 1573 2770 5 497 512 2070 2655
2008 24 % 63 % 902 059 576 1566 4 019 041 1830 2196 4 921 100 2406 2045
2009 26 % 67 % 749 557 570 1315 4 328 113 1663 2602 5 077 670 2233 2273

ZDROJ: MĚÚ NOVÁ PAKA

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí