zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komise navrhuje výrazné snížení emisí fluorovaných plynů způsobujících oteplování

27.11.2012
Klimatické změny
Komise navrhuje výrazné snížení emisí fluorovaných plynů způsobujících oteplování

Opatření v oblasti klimatu: Komise navrhuje výrazné snížení emisí fluorovaných plynů způsobujících oteplování

Evropská komise představila 7.11. 2012 návrh na výrazné snížení fluorovaných plynů, a učinila tak významný krok k dosažení dlouhodobých cílů v oblasti klimatu. Emise fluorovaných plynů zahřívají klima až 23 000krát silněji než oxid uhličitý a od roku 1990 se zvýšily o 60 % - na rozdíl od všech ostatních skleníkových plynů, jejichž emise se snížily. Navrhovaným nařízením se má do roku 2030 současná úroveň emisí fluorovaných plynů snížit o dvě třetiny. Nařízení rovněž zakazuje používat fluorované plyny v některých nových zařízeních, například v chladničkách pro domácnosti, pokud jsou k dispozici funkční alternativní řešení šetrnější ke klimatu.

Fluorované plyny se běžně používají pro chlazení a klimatizace, dále do elektrických přístrojů, v izolačních pěnách, aerosolových sprejích a hasicích přístrojích. Tyto plyny unikají do ovzduší z výrobních závodů, ze zařízení, v nichž se používají, a zároveň po vyhození takových zařízení do odpadu.

Connie Hedegaardová, komisařka EU pro oblast klimatu, k tomu uvedla: "Jsem hrdá na to, že mohu tuto novou iniciativu představit právě v okamžiku, kdy oslavujeme 25. výročí Montrealského protokolu. Novou legislativou se omezí objem fluorovaných plynů, jež se smí v EU prodat, což prospěje klimatu a vytvoří se tím skvělé příležitosti pro podnikání. Naše stávající právní předpisy úspěšně prolomily trend narůstajících emisí a podnítily technologické inovace. Dnes již umíme vyrobit produkty šetrnější ke klimatu, ale uděláme další krok - snížíme emise fluorovaných plynů způsobem, který bude z hlediska nákladů efektivní."

Dnes předloženým návrhem se od roku 2015 zavádí postupné snižování celkového množství nejvýznamnější skupiny fluorovaných plynů, která se smí v EU prodávat - částečně fluorovaných uhlovodíků (HFC), a současný objem jejich prodeje se do roku 2030 postupně sníží na jednu pětinu. Toto opatření bude vycházet z úspěšného postupného vyřazování látek poškozujících ozonovou vrstvu, jehož bylo v EU dosaženo již deset let před termínem dohodnutým na mezinárodní úrovni.

EU podporuje celosvětová opatření týkající se HFC v rámci Montrealského protokolu Díky navrhovanému opatření se předjímá a zjednodušuje dohoda o celosvětovém postupném snižování spotřeby a produkce HFC, o níž se má jednat na 24. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu na konci tohoto měsíce. Zároveň se v něm zdůrazňuje výzva, která bude prezentována během konference o změnách klimatu konané rovněž tento měsíc v Dohá v souvislosti s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, aby další země přijaly okamžitá opatření v oblasti HFC a uzavřely proluku mezi nutným snížením emisí do roku 2020 a momentálně plánovanými zmírňujícími opatřeními.

Až bude vytvořen odpovídající právní rámec, budou moci spotřebitelé v EU i uživatelé zařízení z řad podnikatelů změny prosazovat a urychlí technologický rozvoj ve všech odvětvích, jež dnes fluorované plyny využívají. Ty společnosti, které využijí možnosti vyrábět produkty a zařízení šetrnější ke klimatu, pak díky tomu získají větší podíl na trhu. Podle nejnovějších studií existuje řada technicky proveditelných alternativ, jež jsou bezpečné, efektivní z hlediska nákladů a jež mohou vest k úsporám energie.

Návrh nahradí stávající nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, které od společností vyžaduje, aby přijímaly řadu opatření na snížení úniků ze zařízení obsahujících fluorované plyny a aby po ukončení životnosti zařízení plyny získávaly zpět. Současným nařízením se rovněž stanoví požadavky na proškolování a osvědčování osob, které zařízení obsluhují, dále požadavky na označování zařízení s fluorovanými plyny, podávání zpráv o produkci, dovozu a vývozu fluorovaných plynů a také některé zákazy v několika konkrétních oblastech. Všechny uvedené požadavky jsou v novém návrhu zachovány nebo posíleny.

Další kroky

Návrh bude předložen Evropskému parlamentu a Radě k projednání a přijetí podle řádného legislativního postupu.

Souvislosti

V plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství Evropské komise se stanoví, jak z hlediska nákladů efektivně dosáhnout nezbytného snížení emisí, jež je požadováno v rámci obecné snahy omezit zvýšení průměrné globální teploty na nejvýše 2 °C oproti úrovni před průmyslovou revolucí. Má-li být tento cíl dosažen, musí se zapojit všechna odvětví.

Do roku 2030 počítá plán se snížením emisí o více než 70 % v těch odvětvích průmyslu, která využívají fluorovaných plynů. Nový návrh byl vypracován právě za účelem dosažení zmíněného omezení emisí. Odvětví, jež emise fluorovaných skleníkových plynů způsobuje, tak z hlediska nákladů účinně přispěje ke všeobecné snaze hospodářství zamezit tomu, aby změny klimatu vyžadovaly v budoucnosti vyšší náklady.

Další informace

GŘ pro oblast klimatu, stránka o fluorovaných plynech:

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Zpráva agentury EEA o fluorovaných plynech:

http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Prohlížeč údajů EEA o skleníkových plynech:

http://www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Viz také MEMO/12/840 (otázky a odpovědi)

Kontaktní osoby:

Pan Isaac Valero Ladron(+32 22964971)

Paní Stephanie Rhomberg(+32 22987278)(+32 22987278)

ZDROJ:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1180_cs.htm

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
6
3. 2020
6-8.3.2020 - Konference
Praha, KZ Domovina
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí