zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí podporuje materiálové a energetické využívání odpadů

11.03.2013
Odpady
Ministerstvo životního prostředí podporuje materiálové a energetické využívání odpadů

Energetické využití odpadů je v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady.

Česká republika musí nakládat s odpady v souladu s hierarchií, která je dána evropskými předpisy. Na prvním místě by vždy měla být všeobecná snaha vzniku odpadu předejít. Pokud odpad vznikne, měl by být přednostně využit, a to materiálově nebo energeticky. Odstranění odpadu skládkováním je v této hierarchii až na posledním místě. V České republice se v současnosti skládkováním odstraňuje cca 55 % všech komunálních odpadů. Snahou ministerstva je postupně skládkování omezit na minimum a v budoucnu ho zakázat úplně.

"Představa, že skládkování odpadu na má životní prostředí menší dopady než jeho spalování, je mylná. Ve Švýcarsku má každé město své zařízení na energetické využívání odpadu a nikdo se nad tím nepodivuje. A Švýcarsko asi neoznačíme za zemi, která by své životní prostředí nechránila," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Nelze každý typ odpadu ekonomicky či techniky recyklovat. Např. u zbytkového směsného komunálního odpadu je materiálové využití problematické. Zbytkový směsný komunální odpad, který zůstane po separaci tzv. recyklovatelných složek obyvateli, je přesto stále hodnotnou surovinou. Tento odpad, který již není vhodné materiálově využívat, nemusí být odstraňován na skládkách, ale může být využit pro výrobu tepla a elektřiny pro domácnosti ve specializovaných zařízeních na energetické využívání komunálních odpadů.

Tři zařízení na energetické využívání komunálních odpadů, která jsou provozovaná v České republice v Praze, Brně a Liberci, vyrobila v minulém roce z odpadů teplo a elektřinu pro cca 50 000 domácností.

Energetické využívání zbytkového směsného komunálního odpadu považuje Ministerstvo životního prostředí za ekologicky i ekonomicky nejvhodnější způsob nakládání s tímto odpadem. Ministerstvo také vnímá potřebu řešit náhradu zdroje primárních surovin, zejména hnědého uhlí, pro centrální vytápění teplem. Materiálově nevyužitelný odpad by tak mohl být možnou alternativou. Z odborných analýz vyplývá, že dále materiálově nevyužitelný komunální odpad by v České republice mohl nahradit až cca 2 mil. tun hnědého uhlí.

Ministerstvo životního prostředí podporuje nakládání s odpady dle vyšších stupňů hierarchie, tedy moderní technologie pro recyklaci a využití odpadů, včetně energetického. Jednou z podpor je posílení ekonomických nástrojů postupným navyšováním poplatků za ukládání odpadů na skládky. Ministerstvo aktuálně posuzuje optimální výši poplatku, která zaručí posun v souladu s hierarchií nakládání s odpady a zároveň nebude mít výrazně nepříznivý sociální dopad na občany.

V současné době však Česká republika stále nedisponuje dostatečnými kapacitami konečných zařízení pro nakládání s odpady, a proto kromě rozvoje technologií na materiálové využívání odpadů podporuje i rozvoj nových technologií pro jejich energetické využívání. K dosažení uvedených cílů se Ministerstvo životního prostředí snaží co nejvíce využít peněz ze strukturálních fondů EU.

V aktuálním programovém období byly v rámci oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 (OPŽP) podány 3 žádosti o podporu výstavby nových zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů. Jedná se o EVO Komořany (u Mostu, kapacita 150 tis.t/rok), ZEVO Chotíkov (u Plzně, kapacita 95 tis. t/rok) a KIC, a.s. (u Karviné, 192 tis. t/rok). Poslední jmenovaný projekt pak v loňském roce od žádosti odstoupil, zbývající dvě žádosti byly na začátku roku postoupeny na Evropskou komisi k posouzení a Ministerstvo životního prostředí intenzivně jedná s Evropskou komisí o jejich podpoře.

Začátkem března se mimo jiné kvůli podpoře projektů na výstavbu nových zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů sešel ministr životního prostředí Tomáš Chalupa s evropským komisařem Johannesem Hahnem a probírali strategii dočerpání peněz s dopady na letošní rok.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí