zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povolení provozu podle zákona ochraně ovzduší

28.05.2013
Ovzduší
Povolení provozu podle zákona ochraně ovzduší

Zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 zákona ochraně ovzduší.

Zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, smí být podle § 17 odst. 3 písm. a) zákona provozovány pouze na základě a v souladu s povolením provozu:

 • Povolení provozu vydává krajský úřad.
 • Jedná se o samostatné správní rozhodnutí nezávislé na tom, jsou-li vedena navazující řízení ve věci podle jiných předpisů (zejména řízení podle stavebního zákona). Povolení provozu tedy nemá povahu závazného stanoviska, jakou materiálně mělo povolení provozu podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., které mohlo být vydáváno pouze k řízením podle zvláštního právního předpisu. Proto je na rozdíl od zákona č. 86/2002 Sb. možné vydat povolení nového zdroje i tam, kde se nevede řízení podle stavebního zákona (zdroje, které nepotřebují stavební povolení) a povolení je možné měnit nezávisle na tom, jedná-li se o změnu na zdroji, která vyžaduje také změnu stavebního povolení.
 • Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou přímo v příloze č. 7 zákona, nikoli v prováděcím předpise. Povolení lze vydat i na dobu časově omezenou.
 • Povolení stanoví na základě zákona a prováděcích právních předpisů určité povinnosti (tzv. závazné podmínky provozu). Oproti předchozí úpravě v sobě povolení provozu navíc integruje i některá dosavadní dílčí rozhodnutí (např. provozní řád, zvláštní podmínky provozu při smogové situaci, specifické emisní limity a technické podmínky provozu aj.). Závaznými podmínkami provozu podle § 12 odst. 4 zákona jsou:
  • Specifické emisní limity, emisní stropy pro stacionární zdroj nebo provozovnu.
  • Způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování.
  • Provozní řád - musí ho mít provozovatelé u činností označených ve sloupci C v příloze č. 2.
  • Technické podmínky provozu, pokud nejsou obsahem provozního řádu.
  • Podmínky provádění činností souvisejících s provozem zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění (např. doprava a skládky materiálu, surovin či výrobků).
  • Zvláštní podmínky provozu při smogové situaci.
  • Kompenzační opatření, pokud byla uložena.
  • V případě tepelného zpracování odpadu stanovení množství odpadu a určení kategorií odpadu, které lze spalovat.
  • Podmínky pro umístění stacionárního zdroje, pokud nepředcházelo řízení podle jiného právního předpisu.
 • Zákon v přechodných ustanoveních v § 41 stanoví, že povolení provozu a jiná rozhodnutí s ním související vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb. se považují za povolení provozu podle nového zákona, pokud jsou v souladu s jeho požadavky. Přechodné ustanovení se týká těchto rozhodnutí podle zákona č. 86/2002 Sb.:
 • Povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) (povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů do zkušebního i trvalého provozu)
 • Povolení podle § 17 odst. 2 písm. a) až i) (např. povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadu, ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů, k vydání a změnám provozního řádu atd.)
 • Rozhodnutí o schválení plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe podle § 5 odst. 10
 • Rozhodnutí ČIŽP, kterým se schvaluje regulační řád (§ 11 odst. 1 písm. h))
 • Pokud nejsou uvedená rozhodnutí v souladu s požadavky nového zákona a jeho prováděcích právních předpisů (zejm. emisní vyhlášky), musí provozovatel do 2 let (do 1. září 2014) požádat o změnu nebo o vydání nového povolení. Tato povinnost se týká provozovatele zdroje uvedeného v příloze č. 2 nového zákona, tzn. že v případě, že provozovatel provozuje zdroj neuvedený v příloze č. 2, avšak podle zákona č. 86/2002 Sb. povinnost mít povolení měl, toto povolení ze zákona zaniká a podle nového zákona se na něj povinnost mít povolení již nevztahuje. Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2, který nemá vydané povolení, tzn. podle zákona č. 86/2002 Sb. se na něj nevztahovala povinnost povolení mít či z jiného důvodu povolení neměl, musí do 1 roku po nabytí účinnosti zákona (do 1. září 2013) požádat o povolení provozu podle nového zákona.
 • Provozování zdroje uvedeného v příloze č. 2 bez povolení provozu nebo v rozporu s ním, může být podle § 25 odst. 2 písm. a) a odst. 7 písm. a) zákona pokutováno částkou až 10 milionů Kč. Tento správní delikt projednává Česká inspekce životního prostředí.


Autor: Mgr. Pavla Bejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí