zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geochemické semináře České geologické služby - jaro 2014

06.02.2014
Geologie
Geochemické semináře České geologické služby - jaro 2014

Centrální laboratoř České geologické služby

Centrální laboratoř je samostatným odborem České geologické služby v rámci útvaru Geochemie a laboratoří. Má dlouholeté zkušenosti v anorganických analýzách geologických materiálů, nerostných surovin, půd, sedimentů, povrchových a srážkových vod. V poslední době provádí i anorganické analýzy různých nespecifických materiálů, např. jehličí, rašeliny, listí apod. Většina požadavků na analýzy vzorků je zadávána pracovníky ČGS pro potřeby řešení úkolů a projektů financovaných ústavem, z grantů MŽP, Grantové agentury ČR či Evropské unie. Nemalý podíl analýz tvoří vzorky z projektů mezinárodní rozvojové spolupráce. Mimoústavní zákazníci mají možnost zadávat vzorky k analýzám prostřednictvím závazných objednávek. Od roku 1993 je Centrální laboratoř akreditována Českým institutem peo akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. Výsledky akreditovaných výstupů mají platnost ve všech zemích Evropské unie. V rámci akreditací má Centrální laboratoř zpracován systém jakosti, který je popsán v Příručce jakosti, v Konfirmačních postupech přístrojů a v Metrologickém řádu laboratoře. Používané metody jsou dokumentovány v Metodických listech. Centrální laboratoř je rozdělena do tří oddělení: oddělení klasické chemie, oddělení spektrálních metod a oddělení analýzy vod. V současné době nabízí Centrální laboratoř sedmdesát metod pro analýzy různých typů vzorků.

Centrální laboratoř České geologické služby

Centrální laboratoř je samostatným odborem České geologické služby v rámci útvaru Geochemie a laboratoří. Má dlouholeté zkušenosti v anorganických analýzách geologických materiálů, nerostných surovin, půd, sedimentů, povrchových a srážkových vod. V poslední době provádí i anorganické analýzy různých nespecifických materiálů, např. jehličí, rašeliny, listí apod. Většina požadavků na analýzy vzorků je zadávána pracovníky ČGS pro potřeby řešení úkolů a projektů financovaných ústavem, z grantů MŽP, Grantové agentury ČR či Evropské unie. Nemalý podíl analýz tvoří vzorky z projektů mezinárodní rozvojové spolupráce. Mimoústavní zákazníci mají možnost zadávat vzorky k analýzám prostřednictvím závazných objednávek. Od roku 1993 je Centrální laboratoř akreditována Českým institutem peo akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. Výsledky akreditovaných výstupů mají platnost ve všech zemích Evropské unie. V rámci akreditací má Centrální laboratoř zpracován systém jakosti, který je popsán v Příručce jakosti, v Konfirmačních postupech přístrojů a v Metrologickém řádu laboratoře. Používané metody jsou dokumentovány v Metodických listech. Centrální laboratoř je rozdělena do tří oddělení: oddělení klasické chemie, oddělení spektrálních metod a oddělení analýzy vod. V současné době nabízí Centrální laboratoř sedmdesát metod pro analýzy různých typů vzorků.

Centrální laboratoř České geologické služby

Centrální laboratoř je samostatným odborem České geologické služby v rámci útvaru Geochemie a laboratoří. Má dlouholeté zkušenosti v anorganických analýzách geologických materiálů, nerostných surovin, půd, sedimentů, povrchových a srážkových vod. V poslední době provádí i anorganické analýzy různých nespecifických materiálů, např. jehličí, rašeliny, listí apod. Většina požadavků na analýzy vzorků je zadávána pracovníky ČGS pro potřeby řešení úkolů a projektů financovaných ústavem, z grantů MŽP, Grantové agentury ČR či Evropské unie. Nemalý podíl analýz tvoří vzorky z projektů mezinárodní rozvojové spolupráce. Mimoústavní zákazníci mají možnost zadávat vzorky k analýzám prostřednictvím závazných objednávek. Od roku 1993 je Centrální laboratoř akreditována Českým institutem peo akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. Výsledky akreditovaných výstupů mají platnost ve všech zemích Evropské unie. V rámci akreditací má Centrální laboratoř zpracován systém jakosti, který je popsán v Příručce jakosti, v Konfirmačních postupech přístrojů a v Metrologickém řádu laboratoře. Používané metody jsou dokumentovány v Metodických listech. Centrální laboratoř je rozdělena do tří oddělení: oddělení klasické chemie, oddělení spektrálních metod a oddělení analýzy vod. V současné době nabízí Centrální laboratoř sedmdesát metod pro analýzy různých typů vzorků.

Činnosti České geologické služby při výkonu státní geologické služby

Účelem státní příspěvkové organizace Česká geologická služba (dále jen ČGS) je výkon státní geologické služby (dále jen SGS) na území České republiky a s ním souvisejících činností na základě pověření Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) ve smyslu § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích.

Hlavní činnosti při výkonu SGS, vyplývající přímo ze zákonů a právních předpisů jsou:

 1. Shromaždování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání, vyhodnocování a zpřístupňování geologické dokumentace a výsledků geologických prací provedených fyzickými a právnickými osobami na území České republiky ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a § 1216 vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, s cílem umožňovat jejich využití zejména pro odbornou podporu orgánů státní správy a samosprávy, potřeby péče a ochrany životního prostředí z hlediska trvale udržitelného rozvoje, účely ochrany a evidence nerostných zdrojů, účely územního plánování, tvorbu surovinové politiky i energetické koncepce státu a využívání surovinové základny státu, usměrňování a řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů a ostatních nerostných zdrojů, svobodný přístup k informacím, potřebu fyzických i právnických osob a potřeby vědy;
 2. zabezpečování činnosti specializovaného archivu státní geologické služby ve smyslu § 51 a 52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 3. tvorba, rozvoj, zabezpečování provozu a trvalá aktualizace komplexního informačního systému státní geologické služby ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování efektivního přístupu k datům a informacím;
 4. projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací pro potřeby České republiky;
 5. posudková a rešeršní činnost v oblasti geofaktorů životního prostředí a zvláštních podmínek geologické stavby území (zjištěná a předpokládaná ložiska nerostů, území se zvlášť nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry - poddolovaná a sesuvná území) ve smyslu § 13 a k naplnění § 17 o výkonu státní geologické služby zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi další činnosti výkonu SGS, které ČGS vykonává z pověření MŽP patří:

 1. Plnění povinnosti organizace ve smyslu § 10, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, - zabezpečení ochrany a evidence nevyužívaných výhradních ložisek na základě pověření dle § 8 téhož zákona;
 2. vedení registru starých důlních děl ve smyslu §35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §§ 1, 2 vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, na základě oznámení o zjištění starého důlního díla a součinnost s MŽP a OBÚ při řešení problematiky ohlášených důlních děl;
 3. vytvoření, vedení a pravidelná aktualizace registru uzavřených a opuštěných úložných míst (deponií po těžbě nerostných surovin v ČR podle § 17 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů pro naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/21/ES (o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES);
 4. evidence nově zahajovaných geologických prací ve smyslu § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 5. poskytování údajů o území pro územně analytické podklady podle § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 6. vedení souhrnné evidence zásob výhradních ložisek nerostných surovin ve smyslu § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky MHPR č. č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů;
 7. každoroční zpracování "Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR k 1.1." příslušného roku dle § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 vyhlášky MHPR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů na základě státního statistického výkazu Geo(MŽP)V3-01;

 1. evidence a monitoring sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací a vedení jejich registru podle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 2. vedení databáze ploch dotčených těžbou nerostných surovin, ploch v rekultivaci a sanaci a ploch revitalizovaných pro naplnění kompetence MŽP - ochrana horninového prostředí a ekologický dohled nad těžbou (§ 13 zákona č. 2/1969 Sb. a § 1 odst. (5) bod 5. zákona č. 272/1996 Sb. );
 3. vedení registru povolení vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů; zpracovávání stanovisek k nově vydávaným rozhodnutím MŽP podle § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a vedení registru předchozích souhlasů k návrhům na stanovení dobývacího prostoru, vypracovávání stanovisek k nově vydávaným souhlasům MŽP podle § 24 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 4. vedení databáze poddolovaných území v ČR, ve smyslu § 35 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 5. vytvoření a vedení databáze hlavních důlních děl v ČR pro naplnění dohody představitelů MŽP, MPO a ČBÚ, která vychází z potřeby zpracování materiálů pro jednání vlády a řešení problematiky dle § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru;
 6. vedení databáze báňských map;
 7. vedení evidence zásob nevýhradních ložisek nevyhrazených nerostů (stavební suroviny);
 8. vedení evidence prognózních zdrojů podle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 9. vedení registru vrtů, včetně hydrogeologických a geofyzikálních údajů;
 10. vedení databáze hmotné dokumentace (vrtná jádra, vzorky);
 11. vedení databází geofyzikálních dat (magnetometrie, radiometrie, spektrometrie gama, gravimetrie, petrofyzika, seismika, geoelektrika - měření VES) a map geofyzikální prozkoumanosti.

Mezi ostatní činnosti výkonu SGS, které ČGS vykonává pro MPO patří:

 1. Každoroční zpracování "Přehledu zásob v dobývacích prostorech a ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů k 1.1." příslušného roku a "Evidence zásob ložisek nerostů ČR k 1.1." příslušného roku na základě státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 z pověření MPO a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů;
 2. studijně-rozborová činnost a informační podpora (úroveň prozkoumanosti a ovlivnění horninového prostředí, vývojové řady a grafy zásob a těžeb ložisek nerostných surovin, cen nerostných surovin, zpracování odborných materiálů a publikací) pro potřeby státní surovinové politiky, regionálních surovinových politik, využívání nerostné surovinové základny a státní energetickou koncepci.

Činnosti České geologické služby při výkonu státní geologické služby

Účelem státní příspěvkové organizace Česká geologická služba (dále jen ČGS) je výkon státní geologické služby (dále jen SGS) na území České republiky a s ním souvisejících činností na základě pověření Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) ve smyslu § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích.

Hlavní činnosti při výkonu SGS, vyplývající přímo ze zákonů a právních předpisů jsou:

 1. Shromaždování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání, vyhodnocování a zpřístupňování geologické dokumentace a výsledků geologických prací provedených fyzickými a právnickými osobami na území České republiky ve smyslu § 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a § 1216 vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, s cílem umožňovat jejich využití zejména pro odbornou podporu orgánů státní správy a samosprávy, potřeby péče a ochrany životního prostředí z hlediska trvale udržitelného rozvoje, účely ochrany a evidence nerostných zdrojů, účely územního plánování, tvorbu surovinové politiky i energetické koncepce státu a využívání surovinové základny státu, usměrňování a řízení geologického průzkumu vyhrazených nerostů a ostatních nerostných zdrojů, svobodný přístup k informacím, potřebu fyzických i právnických osob a potřeby vědy;
 2. zabezpečování činnosti specializovaného archivu státní geologické služby ve smyslu § 51 a 52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 3. tvorba, rozvoj, zabezpečování provozu a trvalá aktualizace komplexního informačního systému státní geologické služby ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování efektivního přístupu k datům a informacím;
 4. projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací pro potřeby České republiky;
 5. posudková a rešeršní činnost v oblasti geofaktorů životního prostředí a zvláštních podmínek geologické stavby území (zjištěná a předpokládaná ložiska nerostů, území se zvlášť nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry - poddolovaná a sesuvná území) ve smyslu § 13 a k naplnění § 17 o výkonu státní geologické služby zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi další činnosti výkonu SGS, které ČGS vykonává z pověření MŽP patří:

 1. Plnění povinnosti organizace ve smyslu § 10, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, - zabezpečení ochrany a evidence nevyužívaných výhradních ložisek na základě pověření dle § 8 téhož zákona;
 2. vedení registru starých důlních děl ve smyslu §35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §§ 1, 2 vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, na základě oznámení o zjištění starého důlního díla a součinnost s MŽP a OBÚ při řešení problematiky ohlášených důlních děl;
 3. vytvoření, vedení a pravidelná aktualizace registru uzavřených a opuštěných úložných míst (deponií po těžbě nerostných surovin v ČR podle § 17 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů pro naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2006/21/ES (o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES);
 4. evidence nově zahajovaných geologických prací ve smyslu § 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 5. poskytování údajů o území pro územně analytické podklady podle § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 6. vedení souhrnné evidence zásob výhradních ložisek nerostných surovin ve smyslu § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky MHPR č. č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů;
 7. každoroční zpracování "Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR k 1.1." příslušného roku dle § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 vyhlášky MHPR č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů na základě státního statistického výkazu Geo(MŽP)V3-01;

 1. evidence a monitoring sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací a vedení jejich registru podle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 2. vedení databáze ploch dotčených těžbou nerostných surovin, ploch v rekultivaci a sanaci a ploch revitalizovaných pro naplnění kompetence MŽP - ochrana horninového prostředí a ekologický dohled nad těžbou (§ 13 zákona č. 2/1969 Sb. a § 1 odst. (5) bod 5. zákona č. 272/1996 Sb. );
 3. vedení registru povolení vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů; zpracovávání stanovisek k nově vydávaným rozhodnutím MŽP podle § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a vedení registru předchozích souhlasů k návrhům na stanovení dobývacího prostoru, vypracovávání stanovisek k nově vydávaným souhlasům MŽP podle § 24 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 4. vedení databáze poddolovaných území v ČR, ve smyslu § 35 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 5. vytvoření a vedení databáze hlavních důlních děl v ČR pro naplnění dohody představitelů MŽP, MPO a ČBÚ, která vychází z potřeby zpracování materiálů pro jednání vlády a řešení problematiky dle § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru;
 6. vedení databáze báňských map;
 7. vedení evidence zásob nevýhradních ložisek nevyhrazených nerostů (stavební suroviny);
 8. vedení evidence prognózních zdrojů podle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;
 9. vedení registru vrtů, včetně hydrogeologických a geofyzikálních údajů;
 10. vedení databáze hmotné dokumentace (vrtná jádra, vzorky);
 11. vedení databází geofyzikálních dat (magnetometrie, radiometrie, spektrometrie gama, gravimetrie, petrofyzika, seismika, geoelektrika - měření VES) a map geofyzikální prozkoumanosti.

Mezi ostatní činnosti výkonu SGS, které ČGS vykonává pro MPO patří:

 1. Každoroční zpracování "Přehledu zásob v dobývacích prostorech a ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů k 1.1." příslušného roku a "Evidence zásob ložisek nerostů ČR k 1.1." příslušného roku na základě státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01 z pověření MPO a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů;
 2. studijně-rozborová činnost a informační podpora (úroveň prozkoumanosti a ovlivnění horninového prostředí, vývojové řady a grafy zásob a těžeb ložisek nerostných surovin, cen nerostných surovin, zpracování odborných materiálů a publikací) pro potřeby státní surovinové politiky, regionálních surovinových politik, využívání nerostné surovinové základny a státní energetickou koncepci.

GEOCHEMICKÉ SEMINÁŘE

Jarní cyklus 2014

Úterý 21. ledna 2014

14:00 Martin Kloz

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, Liberec

Kurilské ostrovy očima geologa I

Středa 22. ledna 2014

14:00 Martin Kloz

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, Liberec

Kurilské ostrovy očima geologa II

Úterý 28. ledna 2014

Sétareh Rad

BRGM, the French Geological Survey, Orléans, France

9:30

Chemical weathering and erosion rates in tropical volcanic islands, example of Caribbean islands

10:20

Li isotopes as a proxy of weathering processes in river draining multi-lithology terrains

Pátek 28. března 2014

9:30 Josef Procházka

Česká geologická služba, Praha

Hlubinné úložiště vysoce aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva Geologické práce a úloha ČGS

10:20 Petr Dobeš

Česká geologická služba, Praha

Zlomy, pukliny a s nimi spojené hydrotermální mineralizace - oslabené zóny horninového prostředí - příklad z krkonošsko-jizerského masívu

Pátek 11. dubna 2014

9:30 Michal Poňavič

Česká geologická služba, Praha

"GEMAS" Geochemické mapování zemědělských půd

Semináře se konají v zasedací místnosti budovy geochemie a laboratoří ČGS,

Praha 5 - Barrandov, Geologická 6, 1. patro

Jan Pašava, Martin Novák, Jiří Frýda a Věra Zoulková Petr Dobeš (petr.dobes@geology

ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí