zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chyba hlášení v kódu odpadu

19.05.2014
Odpady
Firemní ekologie
Chyba hlášení v kódu odpadu

Při kontrole hlášení o produkci odpadů za rok 2013 byla zjištěna chyba v poměru množství předupravených a nově vzniklých odpadů.

Dotaz:
Mám otázku ohledně kódu nakládání s odpady. Po odeslání hlášení o produkci odpadů mi z ORP přišel tento email:

"Při kontrole hlášení o produkci odpadů za rok 2013 byla zjištěna chyba v poměru množství předupravených a nově vzniklých odpadů. Tato kontrola hlídá souhrnné celkové množství odpadů v evidenci s kódem nakládání xR12. Tento kód nakládání označuje předúpravu odpadu pro jeho pozdější využití (pod označením R1 až R11). Po použití kódu xR12 vzniká odpad, který je částečně novou produkcí (A00) a částečně odpadem po úpravě bez změny katalogového čísla (BN40). Zde pak platí, že součet množství vzniklého odpadu (A00 + BN40) by měl být více než 50% množství odpadu s kódem nakládání xR12. Kontrola poměru množství se provádí souhrnně nad celou evidencí dané provozovny. Jestliže Vám předúpravou nevzniklo více než 50% odpadu (A00 + BN40), potom jste nejspíš chybně použili kód nakládání xR12. Ujistěte se, zda jste neměli použít kód nakládání xR3, xR4 nebo xR5."

Jedná se o velkou ČOV s kalovým a plynovým hospodářstvím na které dle řádného povolení přijímáme odpady-kaly 190805 k předúpravě BR12. Po této úpravě vznikne kal co do objemu o 90% menší než ten přijatý B00. Předúprava spočívá v procesu technologie vyhnívání a následném odvodnění. Moje otázka zní zda tedy je správné měnit kód nakládání dle výše uvedeného e-mailu od ORP. Z nabídnutých přichází v úvahu pouze BR3, ale domnívám se, že ten je právě obsažen v tom BR12 (předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11).

Odpověď:

Povinnostvést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady, ukládá původcům odpadů a oprávněným osobám, které nakládají s odpady, ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"). Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále jen "vyhláška"). Ustanovení odst. 2 § 39 zákona o odpadech dále ukládá původcům odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Rozsah a způsob ohlašování odpadů, stanoví výše citovaná vyhláška v § 22. Podle odst. 1 původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen "roční hlášení") podle přílohy č. 20 této vyhlášky, přičemž podle písm. a) provozovatelé čistíren odpadních vod (dále jen "ČOV")k ročnímu hlášení připojují údaje o složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě uvedené na listě č. 3 přílohy č. 20.

Ke každému listu přílohy č. 20 jsou uvedeny i vysvětlivky k jejich vyplnění. Ale ani v zákoně o odpadech, ani ve vyhlášce a její příloze č. 20, není požadavek ORP, že by součet množství vzniklého odpadu (A00 +BN40) měl být vyšší než 50% množství odpadu s kódem nakládání XR12, a pokud tomu tak není, že byl nejspíš chybně použit kód nakládání s odpady XR12.

Běžně součet množství vzniklého nového odpadu a zůstatku původního odpadu by se po úpravě měl rovnat původnímu množství odpadu před úpravou. Správně by mělo být např. převzaté B00 = 100 t, BR12 = 100 t a výsledek: A00 + BN40 = 100 t. Ve Vašem případě je to složitější, protože odvodněním kalu dochází k podstatnému snížení objemu a tedy i hmotnosti původního kalu. Bylo by třeba při kontrole přepočítat množství podle obsahu vody v původním kalu a obsahu vody v kalu po úpravě a vše porovnat podle sušiny kalů a nového odpadu. Údaj o sušině kalů z ČOV je každý jejich původce povinen uvádět v listu č. 3 přílohy č. 20 na prvním řádku, na rozdíl od ostatních údajů v této tabulce, které se uvádějí jen v případě použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Podle vysvětlivek k listu č. 2 přílohy č. 20 vyhlášky se ve sloupci 5 u kalů z ČOV, druh odpadu katalogového čísla 19 08 05, uvádí množství v původním stavu, jak byl předán k dalšímu využití nebo odstranění. Ke každému druhu odpadu (katalogové číslo odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 5 na samostatném řádku.

Součet všech celkových množství uvedených v sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku, uvedených ve sloupci 6.

Ve sloupci 6 se uvádí celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky nakládání s odpady, odpovídající způsobu nakládání uvedenému ve sloupci 7, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek.

Ve sloupci 7 se uvádí kódy nakládání dle tabulky nakládání s odpady skutečně provedených jednotlivých způsobů nakládání s odpady s množstvím odpadů uvedeným ve sloupci 6.

Z Vašeho popisu vyplývá, že kal je způsobem BR12 mimo jiné, zhutněn (zbaven určitého množství vody, podle účinnosti technologie), tudíž odpadu kalu po úpravě (BN40) bude méně než kalu BOO při přejímce do zařízení (ČOV). Vedle kalu po úpravě vznikne voda, která není odpadem dle zákona o odpadech /§ 2 odst. 1 písm. a)/. Při kontrole hlášení v programu, který ORP k tomuto účelu užívají, bude zřejmě třeba rozlišit, jaký druh odpadu se upravuje. Rozmezí možného poměru předupravovaných odpadů (R12) a nově vzniklých odpadů (A00) či "odpadů po úpravě beze změny katalogového čísla" (BN40) bude u každého druhu odpadu jiný. Domnívám se, že jde o nedorozumění a kód nakládání s odpadem by se v tomto případě měnit neměl.

Doporučuji Vám požádat příslušný ORP o podrobnější vysvětlení, nebo konzultaci.

Mgr. Věra Dubanská CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí