zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuálně: MPO nově podpoří FVE o výkonu až 2 MWp, akumulaci a elektromobilitu v rámci nových dotačních výzev z OPPIK

14.12.2019
Energie
Solární energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) během prosince vyhlásilo celkem 3 nové dotační programy v rámci OPPIK pro firmy, které podporují úspory ve formě investiční podpory na pořízení akumulace energie, FV systémů s/bez akumulace pro vlastní spotřebu a také pro elektromobilitu. Za pozitivní v případě OPPIK- Nové FV systémy s/bez akumulace lze považovat skutečnost, že oproti předchozím výzvám došlo ke zvýšení maximálního možného instalovaného výkonu fotovoltaického systému na 2 MWp, při zjednodušení administrativních požadavků došlo ke zrušení povinnosti dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci či položkový rozpočet.1. OPPIK - Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu -3. výzvaCílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.Plánovaná alokace na tuto otevřenou výzvu je 500 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 80 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 13. 1. 2020 do 31. 8. 2020.Na co lze získat podporu (podporované aktivity):- instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podnikuKdo může žádat (příjemci podpory):- malé a střední podniky- velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovateleKolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):- Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.Míra podpory:- malý podnik - 80 % ZV- střední podnik - 70 % ZV- velký podnik - 60 % ZVJaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):- dlouhodobý hmotný majetek- dlouhodobý nehmotný majetek- projektová dokumentace dle Přílohy č. 2- inženýrská činnost.Další informacePodpora je poskytována v souladu s článkem 41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.Proti předchozím výzvám došlo ke zvýšení maximálního možného instalovaného výkonu fotovoltaického systému na 2 MWp, při zjednodušení administrativních požadavků došlo ke zrušení povinnosti dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci či položkový rozpočet. V rámci zjednodušení výzvy byla zrušena podpora v režimu de minimis, došlo k zavedení maximálních měrných investičních nákladů ve výši 35 tis. Kč / 1 kWp instalovaného výkonu FVE a 30 tis. Kč / 1 kWh systému akumulace elektřiny.U modelu hodnocení došlo k zjednodušení a snížení počtu hodnotících kritérií. Počet kritérií C Potřebnost a relevance projektu byl snížen ze 3 na 2, u kritéria C1 Poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu se nově hodnotí množství vyrobené elektřiny bez ohledu na její využití, přičemž v rámci kritéria C2 Bonifikace za podíl vyrobené elektřiny z fotovoltaické elektrárny určenou pro vlastní spotřebu podniku na celkové výrobě elektřiny z fotovoltaické elektrárny zůstává zachováno omezení přetoku vyrobené elektřiny do distribuční soustavy.Hospodárnost rozpočtu byla nahrazena zavedením Nákladové efektivity projektu zaměřené na měrné investiční náklady. MPO předpokládá, že tato zjednodušení Výzvy i hodnotících kritérií povedou ke zjednodušení podávání žádostí ze strany žadatelů a zrychlení procesu hodnocení ze strany MPO.Celé znění této dotační výzvy je k dispozici na tomto odkazu: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/2. Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie - Výzva VCílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.Na co lze získat podporu (podporované aktivity):- inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energieKdo může žádat (příjemci podpory):- malé a střední podniky a velké podniky- žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektoremKolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):- Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.Maximální míra podpory:- malé podniky - 80 % ZV- střední podniky - 70 % ZV- velké podniky - 60 % ZVPodporovanými aktivitami nejsou:a) Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, b) výzkumné, vývojové projekty, c) nákup olověných akumulátorů.Další informace:- na webu agentury API-zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/3. Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita - Výzva VCílem této průběžné výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.Na co lze získat podporu (podporované aktivity):- pořízení elektromobilu:a) BEV - bateriové elektrické vozidlob) EREV - Extended Range Electric Vehicle-pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu pro elektromobily s možností doplnění nabíjecí stanice o baterii a FVE, za předpokladu, že baterie i FVE je součástí nabíjecí stanice. Nabíjecí stanice může být po dobu udržitelnosti projektu využívána pouze žadatelem/příjemcem dotace. V rámci výzvy je možné podpořit nákup kompaktní nabíjecí stanice, jejíž součástí je bateriové úložiště a FVE, případně přístřešek v rozsahu pořizovaného počtu vozidel, jehož součástí je nabíjecí stanice, bateriové úložiště a FVE.Kdo může žádat (příjemci podpory):- malé, střední a velké podnikyKolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):- minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimisMíra podpory pro kategorie vozidel M1- malý podnik - 30 % ZV- střední podnik - 25 % ZV- velký podnik - 20 % ZVMíra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2- malý podnik - 40 % ZV- střední podnik - 35 % ZV- velký podnik - 30 % ZVJaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):- hmotný majetek- dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)Specifika a omezení:- projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha- jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádostí o dotaci- k poslední předkládané žádosti o platbu bude vyžadováno předložení C.O.C. listu nebo kopie velkého technického průkazu pořizovaného vozu prokazující kapacitu baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla- při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level-podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity Další informace:- na webu agentury API-zde: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí