zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obchodní poznatky pro valorizaci biomasy z údržby veřejné zeleně

18.12.2017
Obec, město
Energie
Bioodpady
Les
Obchodní poznatky pro valorizaci biomasy z údržby veřejné zeleně

 Byly prozkoumány obchodní modely, které ukazují přístup greengainu k výrobě energie z biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně.

Tyto modely pokrývají různé segmenty hodnotového řetězce od nákupu biomasy, modernizace, obchodování až po použití této biomasy jako suroviny pro výrobu bioenergie.

První obchodní model se zabývá obchodními příležitostmi produkce dřevní štěpky z údržby veřejné zeleně (stromů, keřů, křovin). Údržbu často vykonávají vysoce specializované společnosti, které ji dále zadávají subdodavatelům. Studie v pilotních regionech projektu greenGain, Friesland a Rotenburg (Wümme), odkryly kompletní obchodní operace s vysokou úrovní mechanizace a vysokou produktivitou. Komodity jsou uváděny na trh po roztřídění dle kvality jako: dřevní štěpka za 25 EUR / m? (~ 110 EUR / t sušiny) jako palivo pro menší spalovací zařízení (centrální vytápění 25 až 100 kW) nebo jako hrubé čerstvé třísky za 38 EUR / t (~ 80 EUR / t sušiny) jako palivo pro velká spalovací zařízení (100 až 1000 kW).

Tyto zkušenosti byly využity k rozvoji obchodních příležitostí pro další modelové regiony projektu greenGain. Zde však menší množství biomasy vyžaduje menší systémy. Ukázalo se, že např. "in-line" štěpkovače nebo řezačky jsou na regionální úrovni výhodnější. Lze tedy očekávat, že výrobní náklady na dřevní štěpku budou konkurenceschopné, pokud se budou zohledněny náklady na specifická opatření v managementu.

Obrázek 1: Přístup projektu greenGain k zavedení biomasy pocházející z údržby veřejné zeleně na trh

Druhý obchodní model zkoumá zpracování trávy v bioplynových stanicích. V tomto případě je tráva využívána k výrobě energie bez dalších investic provozovatele bioplynové stanice. Z technologického hlediska je možné využít suché i mokré fermentační systémy, které mohou provádět digesci trávy s proměnlivým výtěžkem bioplynu.

Výsledky ukázaly, že fermentace trávy z údržby veřejné zeleně může za určitých podmínek zlepšit komerční životaschopnost bioplynové stanice. Produkce metanu je sice snížena, v případě nahrazení části silážované kukuřice trávou z údržby veřejné zeleně, avšak nižší náklady na substrát vedou ke zvýšení celkového zisku. Provozovatelům zařízení tak může být poskytována čistá posečená tráva bez nutnosti předúpravy, přiváděna přímo do fermentoru.

Vyskytují se však technické problémy, jako je ucpávání zařízení touto směsí, a tak je plnění čerstvou trávou omezeno pouze na 5-10% podíl v substrátu. Další informace naleznete v dokumentu D4.3 greenGain.

Obrázek 2: Obchodní příležitosti v rámci hodnotových řetězců údržby krajiny

Další zajímavou obchodní koncepcí jsou speciální Logistická a obchodní centra pro biomasu (Biomass Logistic and Trade Centres - BTLC), která rozmístěním v ohniskových bodech výroby usnadňují využití biomasy z údržby veřejné zeleně v regionu. Dřevní biomasa získaná z údržby veřejné zeleně je zde shromážděna, zpracována a přeměněna na kvalitní certifikované tržní produkty. Produkovanými výrobky mohou být pevná paliva, jako je dřevní štěpka, pelety, brikety, zahradní půdní doplňky a kompost. Dodávka surovin tak může být organizována prostřednictvím husté sítě sběrných míst. Cílem center BTLC je zpracovat nevyužitou lignocelulózovou biomasu, jakou je například biomasa z opuštěných olivových plantáží v oblasti jezera Trasimeno v Umbrii v Itálii.

Pro životaschopnou ekonomiku zpracování této biomasy je třeba dosáhnout potřebné kvality vstupních surovin. Za tohoto předpokladu je celková poptávka na trhu a analýza hospodářské soutěže příznivá. Klíčovým bodem je uspořádání organizace/týmu, který by sdružoval veškeré aktéry a komunikoval se všemi zainteresovanými stranami v regionu.

Závěrem můžeme shrnout, že v oblasti údržby veřejné zeleně lze širším využitím této biomasy pro výrobu energie vytvořit nový prostor pro podnikání a pracovní místa, a to zejména na venkově. Na cestě k valorizaci biomasy z údržby veřejné zeleně existují velké výzvy. Jednou z nich je její rozptýlený výskyt a často malé množství, což komplikuje sběr biomasy. Tento problém by však mohl být překonán shromažďováním materiálu z nedalekých ploch na jednom místě, což by zvýšilo produktivitu sběru. Navíc centra jako BTLC s více sběrnými prostory mají možnost zaměřit se na modernizaci zpracování biomasy a jejích tržních produktů, které jsou na trhu poptávány. Takové systémy a infrastruktury mohou iniciovat partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi obcemi a soukromými podnikateli v regionech.

Projekt greenGain ukázal, že snížení nákladů na údržbu krajiny a dokonce dosažení zisku je možné bez ohrožení životního prostředí a udržitelnosti.

Autoři: Klaus Lenz, Simon Kühner a Mini Bajaj

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí