zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Blíží se termín povinného hlášení produkce odpadů a také ohlašování do ISPOP

03.02.2011
Odpady
IPPC
Legislativa
Blíží se termín povinného hlášení produkce odpadů a také ohlašování do ISPOP

Upozorňujeme všechny původce odpadů, kteří mají povinnost zasílat každoročně hlášení o odpadech, že se blíží termín - 15. únor, do kdy tak musí učinit.

Hlášení o produkci odpadů

Původce odpadů je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady. Ohlašovací povinnost mají ti původci odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok nebo v daném kalendářním roce produkují či nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů.

Povinnost hlásit odpady je zakotvena v zákoně o odpadech - zákon č. 185/2001 Sb. (§19), který ukládá každoročně do 15. února následujícího roku zasílat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje.

Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Původce odpadů si může vybrat, zda hlášení zašle v listinné podobě na formuláři uvedeném v příloze č. 20 prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, nebo elektronicky v přenosovém standardu dat (datový standard MŽP).

Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady (tzn. shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů). Má povinnost zasílat hlášení pouze elektronicky v přenosovém standardu dat. V roce 2010 byly všem oprávněným osobám (ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) přiděleny identifikační kódy (CZJxxxxx) a oprávněné osoby je v hlášení musí uvádět. Tento identifikační kód je uveden v rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozu nebo je zveřejněn na webových stránkách příslušného kraje.

Na internetové adrese odpady.inisoft.cz naleznete Interaktivní formulář pro vyplňování ročních hlášení o odpadech. Tato internetová aplikace by měla sloužit pouze těm firmám, podnikatelům a obcím, kteří nepoužívají žádný vlastní software pro evidenci odpadů a většinou tedy mají pouze několik málo záznamů v evidenci. Vlastníte-li nějaký software určený k evidenci odpadů např. EVI 8, odevzdávejte hlášení v papírové i datové podobě přímo z tohoto software (nepoužívejte duplicitně tuto internetovou aplikaci). Komfort a rychlost vyplňování dat v software EVI 8 je několikanásobně vyšší než vyplňování dat prostřednictvím této internetové aplikace.

ISPOP

Dále upozorňujeme, že některé subjekty mají povinnost zaslat roční hlášení prostřednictvím systému ISPOP (dle zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů). Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP se vztahuje vždy k jednotlivým provozovnám. Provozovatel např. provozuje dvě provozovny. Za první provozovnu mu vznikne povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP, za druhou provozovnu mu tato povinnost nevznikne. Za druhou provozovnu tedy podává provozovatel hlášení přímo příslušnému úřadu.

Postupný náběh ohlašovacích povinností je dán přechodnými ustanoveními v zákoně č. 25/2008 Sb.

Povinnosti hlásit prostřednictvím ISPOP jsou rozděleny do tří etap:

r. 2010

  • ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2009 povinnost hlásit do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ),


r. 2011

  • ohlašovatelé, kteří jsou povinni hlásit dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
  • provozovatelé činností dle přílohy č. I nařízení ES č. 166/2006, kterým nevznikla povinnost hlásit do IRZ,
  • ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ,
  • ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010,


r. 2012 a dále

Všichni, kteří jsou povinni hlásit dle:

  • zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
  • zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  • zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a
  • zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.


Více informací naleznete na adrese: www.ispop.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí